Til hovedinnhold
Norsk English

Om GOFER

Hovedmålet med GOFER er å bidra til reduserte miljø- og klimautslipp, køproblemer, ulykker og operatørkostnader for godstransport i by gjennom å ta i bruk nye samarbeidsformer og teknologiske løsninger. Målet i GOFER er å etablere løsninger som muliggjør styring og regulering av tung godstransport i byområder på samme måte som flykontrollen opererer flytrafikken.

 

 

Hva er den største forskningsutfordringen i prosjektet?

Teknologisk er det fullt mulig å etablere en ”flykontroll” for godstransport på veg i dag, men det er mange hindringer i vegen før en kan lykkes. Utfordringene er bl.a. knyttet til organisatoriske forhold, kompetanse, tillit, tradisjon og redsel for konkurransevridning. GOFER har nå avsluttet Fase II, der hovedaktivitetene har vært knyttet til demonstratoraktiviteter, og evaluering av nytte for samfunn og aktører i verdikjeden.

Hvem har behov for resultatene, og hvem vil bli første bruker av resultatene fra
prosjektet?

Både næringsaktører og offentlig planlegging vil dra nytte av resultatene fra prosjektet. Nye samarbeidsarenaer og rammer for utveksling av informasjon vil legge grunnlaget for en vinn-vinn-situasjon, der det offentlige vil få bedre grunnlag for planlegging og tilrettelegging for næringstransporter, og der næringsaktørene vil få en bedre utnyttelse av ressurser og tilgjengelig kapasitet, og mer forutsigelige driftsforhold.

Demonstratorer

I prosjektets første del ble det fokusert på å etablere den nødvendige basisen for to demonstratorer i prosjektet; en "live" på strekningen Oslo-Trondheim, og en basert på simulering i Trondheim. Både live-demonstratoren og simulatorforsøket er nå avsluttet, og mer informasjon om disse finner du på sidene for Live-demonstrator og Simulatorforsøk.

Demonstratoren Oslo-Trondheim inkluderte blant annet utveksling av sjåfør-initierte meldinger knyttet til forhold langs kjøreruta, beregning av ankomsttidspunkt og eventuelle forsinkelser til terminal ved hjelp av nyutviklede formler fra Fartsmodellprosjektet, og anbefaling av rutevalg i Trondheim. Effekter av prioriteringstiltak som adgang til kollektivfelt og prioritering i lyskryss i Trondheim har blitt studert i kjøresimulatoren.