Til hovedinnhold
Norsk English

Kontakt oss

Personvern i kundetilfredshetsundersøkelser


Personvern i kundetilfredshetsundersøkelser / Personal Data in Customer Satisfaction Survey

Personvern

Vårt grunnlag for å bruke personopplysningene er av forretningsmessig art, og det handler kun om å kunne identifisere hvilken kunde eller oppdragsgiver (firma) som står bak en besvarelse. Vi registrerer følgende personopplysninger: navn på firma og kontaktperson, kontaktpersons e-postadresse.  For oss er det besvarelsen som er viktig for å bygge kvalitet i alle ledd ved utførelse av FoU-prosjekter.

Tilgang til persondata

Det er kun få utvalgte personer i SINTEF som får tilgang til opplysningene. Disse personene har typisk rollene som kvalitetssjef, kvalitetsrådgiver, forskningssjef og forskningsleder ved det aktuelle fagmiljøet som har utført oppdraget. I tillegg får prosjektleder og medarbeidere i prosjektet tilgang til resultatet. 

Undersøkelsene oppbevares elektronisk med tilgangsstyring. Undersøkelsene oppbevares i ti (10) år for statistisk bruk. 

Ansvar og retningslinjer for datahåndtering

SINTEF er behandlingsansvarlig for kundeundersøkelsen, og har inngått databehandleravtale med Confirmit som sikrer at all håndtering av data med personopplysninger i kundeundersøkelsene skjer i samsvar med personopplysningsloven (inkl. GDPR). 

Samtykke

Ved å gi ditt samtykke til å delta i undersøkelsen, godkjenner du samtidig at vi får tillatelse til å registrere firmanavn, navnet ditt som vår kontaktperson, samt din epostadresse. Du har rett til å trekke tilbake ditt svar. Dette kan du gjøre ved å kontakte SINTEF på epost til .

 

Privacy

Our basis for using personal information is of a commercial nature, for the purpose of identifying the customer or client (company).  We register the following personal information: the name of the company, the name of the contact person and contact person's e-mail address. It is the answer itself that is important for building quality at all stages in carrying out R & D projects. 

Access to personal data

There are a limited number of persons in SINTEF with access to the information. These persons are typically Quality Manager, Quality Advisor, Research Director and Research Manager at the relevant department that has performed the project. In addition, Project Managers and participants of the evaluated project can get access to the results.

The surveys are stored electronically with access control. The surveys are kept for ten (10) years for statistical purposes. 

Responsibilities and guidelines for data management

SINTEF for is responsible the processing of data from customer survey and has entered into a data processing agreement with Confirmit that ensures that all handling of personal data in customer surveys is in accordance with the Law of the processing of personal data (incl. GDPR).

Consent

By giving your consent to participate in the survey, you also agree that we will be given permission to register your company name, your name as our contact person, and your email address. You have the right to withdraw your reply. This can be done by email to SINTEF