Til hovedinnhold
Norsk English

Glassrekkverk må oppfylle kravene

Bildet viser prøving av linjelast på glassrekkverk i SINTEFs laboratorium i Oslo. Foto: SINTEF

SINTEF anbefaler å velge produkter som har riktig dokumentasjon.

Glass blir stadig mer brukt i norske byggverk, og i løpet av de siste årene har glassrekkverk blitt en av de mest vanlige typene rekkverk i Norge. Men laboratorieprøving og skadeoppdrag har avdekket at mange glassrekkverk ikke oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og gjeldende standarder. I tillegg er dokumentasjonen ofte mangelfull.

Krav i byggteknisk forskrift

TEK17 stiller en rekke minimumskrav til rekkverkets høyde og utforming. Eurokoden og den norske standarden NS 3510 spesifiserer krav til styrke. Rekkverk som skal brukes på balkonger i boliger, i kontorarealer og arealer med bord skal dimensjoneres for å tåle en karakteristisk linjelast på minimum 1,0 kN/m.

For arealer med mulige fysiske aktiviteter og detaljhandel er brukslasten 1,5 kN/m. For rekkverk til tribuner i idrettshaller og konsertsaler er kravet 3,0 kN/m. I tillegg skal det være en sikkerhetsfaktor mot brudd. Rekkverket må også være stivt nok. SINTEFs krav til deformasjon er maks 50 mm ved prøving med brukslast.

I SINTEFs laboratorium i Oslo tester vi mekanisk styrke og stivhet for rekkverksstolper, glass- og spilerekkverk. Rekkverk skal tåle de lastene som kan tenkes å oppstå der det er oppført. Derfor utfører vi også pendelprøving basert på NS-EN 12600 for å simulere støtlaster mot rekkverket.

I tillegg må rekkverk og innfesting dimensjoneres for vekslende vindlaster når det monteres utendørs, ut ifra vindforholdene på stedet. Det finnes flere eksempler på at glassrekkverk ikke har tålt vindpåkjenninger. I noen tilfeller ser årsaken ut til å ha vært dårlig innfesting til underlaget, mens det i andre tilfeller er selve glassrekkverket som ikke er godt nok.

Risiko for liv og helse og økonomiske konsekvenser

Flere hendelser de senere årene viser at det er viktig å velge glassrekkverk med riktige egenskaper og av god kvalitet. Dårlig kvalitet og feil i prosjektering kan medføre risiko for liv og helse. Mangelfull dokumentasjon kan også føre til betydelige ekstrakostnader for utbyggere, leverandører og borettslag.

SINTEF Community har vært engasjert i flere skadesaker og tilstandsvurderinger som omfatter glassrekkverk som er montert på bygninger i Norge. Ofte har bakgrunnen vært at beboere føler seg utrygge, og har ønsket å få rekkverkene testet av en nøytral tredjepart. I disse tilfellene foreligger det sjeldent tilstrekkelig dokumentasjon på rekkverkets egenskaper, selv om det er lovpålagt. Et glassrekkverk som oppfyller alle krav, skal ikke oppleves som utrygt. 

Sørg for riktig dokumentasjon

Glassrekkverk er en byggevare og skal ha dokumentasjon i henhold til byggevareforskriften (DOK). Det bør blant annet foreligge beregninger og/eller prøvingsrapport som tydelig viser lastkapasiteten til rekkverket, ettersom dette er en vesentlig egenskap. Monterings- og bruksforutsetninger er også vesentlig dokumentasjon for å kunne velge riktige produkter.

Glassrekkverk som skal brukes over 0,5 m nivåforskjell skal ha sikkerhetsglass, det vil si laminert og/eller herdet glass. Sikkerhetsglasset skal være CE-merket. NS 3510:2015 inneholder flere forhåndsberegnede eksempler på utforming og valg av glass til glassrekkverk.

For å oppfylle TEK17 må man kunne dokumentere at rekkverkets egenskaper egner seg der det er tenkt benyttet. Blant annet bør sikkerhet i bruk og bestandighet være vurdert.

En SINTEF Teknisk Godkjenning sikrere at alle dokumentasjonskravene i DOK og de aller fleste kravene i TEK17 er oppfylt.

SINTEF Teknisk Godkjenning for rekkverk

SINTEF har utarbeidet retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning for rekkverk, på bakgrunn av erfaringer og Byggforskseriens anvisning 536.112 Rekkverk.

Bruken av Teknisk Godkjenning gjør det lettere for produsent/importør å vise at produktet har god kvalitet. Teknisk Godkjenning gjør det også lettere for kunder å velge glassrekkverk med god kvalitet.

Det er også viktig å påse at rekkverkets feste til underlaget blir tilfredsstillende dimensjonert og utført. Slik dimensjonering må gjøres spesifikt for hvert enkelt byggeprosjekt, fordi lastkapasiteten er avhengig av det aktuelle underlagsmaterialet og kan derfor ikke inkluderes i en produktgodkjenning.

Vi oppfordrer alle som skal kjøpe glassrekkverk til å velge produkter som har riktig dokumentasjon og oppfyller kravene i Norge.

Laboratorium: Mekanisk prøving av konstruksjoner og byggematerialer

Les mer om produktdokumentasjon

 

Kontaktperson