Til hovedinnhold
Norsk English

Lakselus

Lakselus medfører en betydelig utfordring både for fiskevelferd og miljø. Resistensutviklingen hos lakselusa gjør det nødvendig å utvikle nye metoder for effektiv bekjempelse av parasitten. SINTEF anvender sin tverrfaglige kompetanse for å finne løsninger på problemet.

Kontaktperson

Overvåke og forebygge lakselus 

Kunnskap om adferden til de frittsvømmende stadiene av lakselus er nødvendig for å kunne iverksette målrettede og effektive tiltak mot lusepåslag. SINTEF utvikler og tester utstyr for å undersøke hvordan frittsvømmende lakseluslarver beveger seg i vannsøylen og under varierende lys- og temperaturforhold gjennom døgnet.  

Skjermingsteknololgi, som luseskjørt, er i dag brukt som et av flere preventive tiltak mot lakselus.  Felles for alle tiltakene for å forebygge spredning av lakselus er at det kreves god forståelse om hvordan frittsvømmende lusestadier står fordelt i vannsøylen, og hvordan miljøstimuli som lys og temperatur påvirker lusas vertikale vandringsmønster. SINTEF undersøker dette bl.a. ved hjelp av vår egenutviklede forsøksrigg, VERTILUS.

SINTEF bruker SINMOD modeller om strømningsforhold og smittespredning mellom oppdrettsanlegg langs kysten både med hensyn til lus og virus. Modellene bidrar med bedre kunnskap om den enkelte lokalitet og "smittenettverket" denne har med andre lokaliteter. Dette kan gi bedre beslutningsgrunnlag for havbruksnæringen, men også for forvaltningen. Videre har SINMOD modeller som brukes for å se på hvordan lus fra oppdrettsanlegg spres og hvordan de potensielt kan påvirke ville bestander.  

Kompetanse og tjenester: 

Fasiliteter og verktøy: 

 • SINMOD - modeller for spredning og utvikling av pelagiske stadier av lus.  

Behandle mot lakselus 

Lakselus kan bekjempes på ulike måter med blant annet legemidler, rensefisk og mekaniske metoder. Målet er å forebygge og begrense skaden lakselusa kan påføre oppdrettslaksen. SINTEF bidrar med kunnskap og verktøy for å utvikle mer robuste teknologiske løsninger for bekjempelse av lakselus. Dette omfatter bl.a. hjelpeløsninger til lakseluskontroll, forebyggende ikke-medikamentelle løsninger, samt avlusningsmetoder. I arbeidet benyttes både numeriske beregninger, modellforsøk og fullskalaforsøk.  

Kompetanse: 

 • Hydrodynamikk 
 • Oseanografi 
 • Materialteknologi 
 • Konstruksjonsteknikk 
 • Produktdesign 
 • Bildebehandling 
 • Drift og operasjon 
 • Teknologitesting 
 • Biologi og adferd 
 • Planktonøkologi 

Fasiliteter og verktøy: 

Relaterte forskningstema, og utvalgte prosjekter: 

Ny teknologi for yngelproduksjon av rensefisk: 

Fasiliteter og verktøy: 

Relaterte prosjekter: 

Utforsk fagområdene

Team Lakselus

Andreas Hagemann

Andreas Hagemann

Seniorforsker SINTEF Ocean
922 81 275
Birger Venås

Birger Venås

Forsker SINTEF Ocean
Zsolt Volent

Zsolt Volent

Seniorforsker SINTEF Ocean
926 40 330
Ingrid Helene Ellingsen

Ingrid Helene Ellingsen

Seniorforsker SINTEF Ocean
415 40 763
Leif Magne Sunde

Leif Magne Sunde

Forskningsleder SINTEF Ocean
900 99 485