Til hovedinnhold
Norsk English

Lakselus

Overvåke og forebygge

Kunnskap om adferden til de frittsvømmende stadiene av lakselus er nødvendig for å kunne iverksette målrettede og effektive tiltak mot lusepåslag. SINTEF utvikler og tester utstyr for å undersøke hvordan frittsvømmende lakseluslarver beveger seg i vannsøylen og under varierende lys- og temperaturforhold gjennom døgnet.  

Skjermingsteknololgi, som luseskjørt, er i dag brukt som et av flere preventive tiltak mot lakselus.  Felles for alle tiltakene for å forebygge spredning av lakselus er at det kreves god forståelse om hvordan frittsvømmende lusestadier står fordelt i vannsøylen, og hvordan miljøstimuli som lys og temperatur påvirker lusas vertikale vandringsmønster. SINTEF undersøker dette bl.a. ved hjelp av vår egenutviklede forsøksrigg, VERTILUS. 

SINTEF bruker SINMOD modeller om strømningsforhold og smittespredning mellom oppdrettsanlegg langs kysten både med hensyn til lus og virus. Modellene bidrar med bedre kunnskap om den enkelte lokalitet og "smittenettverket" denne har med andre lokaliteter. Dette kan gi bedre beslutningsgrunnlag for havbruksnæringen, men også for forvaltningen. Videre har SINMOD modeller som brukes for å se på hvordan lus fra oppdrettsanlegg spres og hvordan de potensielt kan påvirke ville bestander.   

Kompetanse og tjenester: 

  • Modellering av lusetetthet i sjø og påvirkning på vill smolt 

Fasiliteter og verktøy: 

  • SINMOD - modeller for spredning og utvikling av pelagiske stadier av lus.