Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Bioraffinering

Bioraffinering

Fra biomasse til energi, drivstoff og kjemikalier

Produktene fra bioraffinerier kan erstatte eller komme i tillegg til produkter fra tradisjonelle oljeraffinerier. Å utnytte fornybare råvarer slik som trevirke, landbruks- og industriavfall og marin biomasse, reduserer utslipp av klimagasser. Ved å utvikle småskala desentraliserte industrianlegg skaper vi nye arbeidsplasser som gir en bærekraftige ren produksjon og ekstra energiforsyning til lokalsamfunnet.

SINTEF er involvert i utviklingen av teknologier for bærekraftig produksjon av:

 • Biomasse
 • Energi
 • Andre generasjons biodrivstoff
 • Materialer
 • Råvare og finkjemikalier
 • Fôr og mat

Vi utfører tverrfaglig forskning på karbonnøytralt substitusjon og utskifting av fossilt brenselsbaserte produkter.

Vår forskning omfatter:

 • Biomassekarakterisering
 • Bio-kjemisk konvertering
 • Thermo-kjemisk omdannelse og katalytiske omdannelsesprosesser
 • Integrasjon og optimalisering av material- og energistrømmer
 • Teknisk og økonomisk evaluering
Seniorrådgiver