Til hovedinnhold
Norsk English

Ny rapport: Barn i barnevernet får ikke helsehjelpen de trenger

Mange barn, unge og foreldre kjente på misnøye med helsetilbudet de fikk gjennom Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Foto: Shutterstock
Ny forskning kaster lys over store utfordringer og barrierer når det gjelder tilgang til psykisk helsehjelp for barn og unge i barnevernet. – Vi kunne tydelig se barn, unge og foreldres misnøye med tjenestene, sier seniorforsker i SINTEF, Marian Ådnanes.

Formålet med forskningsprosjektet "Helsehjelp til barn i barnevern" har vært å se nærmere på hvordan barn og unge i kontakt med barnevernet mottar nødvendig helsehjelp. Dette dreier seg om barn som enten er i barnevernsinstitusjon, fosterhjem eller som får hjelpetiltak i hjemmet. Tidligere forskning har vist høyere forekomst av helseproblemer, og særlig psykiske lidelser hos barn i barnevern.

– Undersøkelsen ser både på behov for og tilgang til helsehjelp slik barn, unge og foreldre opplever det, hvilke barrierer som fins i systemet og tjenestene, og sammenligner helsehjelpen barn i barnevern med den hjelpen andre barn og unge får, sier Marian Ådnanes som har ledet forskningsprosjektet.

Flere utfordringer

En sentral konklusjon fra rapporten er at til tross for at barn og unge i barnevernet ofte har et bredt spekter av psykiske utfordringer og diagnoser, og at de oftere enn andre barn og unge er i kontakt med både spesialist- og kommunehelsetjenesten, opplever mange av dem hindringer i å få tilstrekkelig psykisk helsehjelp.

– Vi har snakket med både barn, foreldre og fosterforeldre og studert sakene deres. Vi har sett på hva slags problematikk som gjorde seg gjeldende og hvilke instanser som var inne. Vi har også gjort en omfattende registerstudie der vi har sett på henvisninger og behandling i helsetjenestene. Vi fant at barn i barnevernet hadde flere henvisninger til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og noe kortere ventetid til behandling, sammenliknet med andre barn og unge, forteller Ådnanes.

Opplever mangelfull hjelp

Barn i kontakt med barnevernet hadde også i gjennomsnitt flere polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern enn den øvrige pasientpopulasjonen. Likevel viser de kvalitative intervjuene, og en egen survey som ble gjort, at mange barn, unge, foreldre og fosterforeldre opplever at hjelpen er mangelfull.

Barrierer i systemet knyttet til tilgjengelighet og generelt lange ventetider for behandling, og mangel på fleksibilitet i behandlingstilbudet, utgjør betydelige utfordringer. Et annet aspekt er mangel på kontinuitet i behandlingen, for eksempel på grunn av flere involverte tjenester, dårlig samhandling, utskiftinger av kontaktpersoner eller behandlere, samt at barnet flyttes.

– Vi kunne tydelig se barn, unge og foreldres misnøye med BUP. I tillegg til at særlig foreldre er kritiske til det de opplever som dårlig tilgjengelighet til BUP, knyttes kritikken i stor grad til at behandlingen ikke oppleves godt nok tilpasset problemene som ungdommen har, sier Ådnanes.

Forskerne fant også at for at barn og unge i barnevernet skal oppleve god psykisk helsehjelp, er de særlig avhengig av å stole på behandler, noe som innebærer at behandler må vise oppriktig interesse og forståelse og ta de unges opplevelser på alvor.

Bedre samarbeid

Saksbehandlere i barnevernstjenesten rapporterer på sin side om barrierer knyttet til barnas egen motivasjon for å motta hjelp, samt utfordringer med foreldrenes økonomiske situasjon og digitale kompetanse. Fagpersoner forskerne snakket med både i og utenfor barnevernet viser til manglende kompetanse innenfor barnevernet når det gjelder både somatisk og psykisk helse, og på en ansvarsskyvning mellom barnevern og helsevesen.

– Vi avslutter rapporten med å peke på behovet for bedre samarbeid mellom ulike tjenester, et kraftigere søkelys på forebygging og tidlig intervensjon, samt et mer fleksibelt helsetilbud til barn i barnevernet. Lederne i barnevernstjenestene understreker viktigheten av å se barna i et livsløpsperspektiv og sikre dem tilstrekkelig støtte og hjelp gjennom hele oppveksten.

Forskernes oppfordring

Ifølge forskerne gir rapporten et viktig innblikk i utfordringene barn og unge i barnevernet står overfor når det gjelder tilgang til helsehjelp. De peker på klare områder der det er behov for forbedring, og foreslår en rekke tiltak for å få til dette.

– Med disse funnene som bakteppe, håper vi myndigheter og tjenesteleverandører tar tak i disse problemene slik at barns rett til helsehjelp blir oppfylt på en tilfredsstillende måte, sier seniorforskeren.

Last ned rapporten her

Helsehjelp til barn i barnevernet. Behov, barrierer og helsetjenestebruk

Utforsk fagområdene

Kontaktperson