Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF gir viktige bidrag til fornyelse av varetransport på Europas mange elver og kanaler

Foto: Administracao dos Portos do Douro e Leixoes SA
På tross av EUs ambisjoner har man de siste årene ikke lykkes i å overføre mer varetransport fra vei til Europas mange elver og kanaler, såkalte vannveier.

Forskere fra SINTEF går sammen med flere Europeiske partnere i EU-prosjektet ReNEW for å sikre en bærekraftig utvikling og tilpasningsdyktig vannveitransport som skal bidra til nødvendig omstilling av transportsektoren.

Vannveitransporten er under sterkt press fra mange faktorer som en mer fleksibel veitransport, strengere miljø- og utslippskrav og forstyrrelser som uforutsigbar vannstand som følge av klimaendringer.

Autonome skip kan gi økt varetransport ved lave vannstander

Ett av hovedbidragene til SINTEF er å undersøke hvordan autonom teknologi kan brukes for å bidra til nullutslipp og gjøre vannveitransporten mer tilpasningsdyktig til ulike forstyrrelser som ofte oppstår og hindrer varer i å nå frem i tide.

- Selv om autonom teknologi er disruptiv, så kan vi ikke anta at transportsektoren for vannveitransport er det samme. Derfor skal vi i ReNEW skal gå systematisk til verks for å finne ut av hvordan teknologien best kan anvendes på vannveier for å legge til rette for nullutslippstransport, bedre fleksibilitet og økt evne til å transportere varer også når det oppstår hendelser som i dag ville redusert varetransporten, sier Lars Andreas Lien Wennersberg, forsker i SINTEF Ocean

Forskningen bygger videre på de snart avsluttede EU-prosjektene AUTOSHIP og AEGIS hvor SINTEF har vært en sentral aktør. Disse prosjektene har bidratt til å utvikle og demonstrere autonom teknologi, men også forsket på hvordan teknologien kan inngå i spesifikke transport og logistikkscenarioer.

Krever ny infrastruktur og metoder for å forutse elveoppførsel

Et viktig aspekt ved autonome skip er at de krever støttende fysisk infrastruktur på land for å fungere, men også digital infrastruktur for å kommunisere. SINTEF har en unik posisjon med spisskompetanse på båtene som seiler på kanalene, men også på faktorer som påvirker elver og omkringliggende miljø.  

- Klimaendringer påvirker vannveier og drift av båter på disse og vi må derfor prioritere å forske frem nye løsninger for klimanøytral og tilpasningsdyktig transport som overholder EUs miljølover for beskyttelse av vassdrag og de omkringliggende habitatene, sier Mauro Carolli, forsker i SINTEF Energi.

Økosystemene i og rundt vannveiene må ivaretas

blobid0.jpg

Foto: AAdministracao dos Portos do Douro e Leixoes SA

Økt transport på vannveier og fysisk infrastruktur på land krever også at vi tar hensyn til habitatene i og rundt vannveiene da disse består av flere økosystemer som samfunnet er avhengig av, og som må hensyntas i elve- og vannforvaltningen, hvor også behov til ulike interessenter og miljølover inngår.

Her har SINTEF et høyt fokus på å forske frem og minimere negativ innvirkning på miljøet for å unngå betydelig og varig nedbrytning av økosystemene.

SINTEF bidrar med å utvikle et beslutningsstøtteverktøy basert på maskinlæring for å adressere økosystemtjenester som påvirkes av forbedringene og innovasjonene som foreslås i prosjektet.

Identifisering og implementering og testing av tiltak for elveregulering for å øke tilgjengeligheten til båtene er ett av disse tiltakene hvor de ulike spisskompetansene til SINTEF samlet sett gir en unik mulighet til å ivareta tverrfaglige hensyn.  

 

Kontaktpersoner