Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan sikre infrastruktur mot et klima i stor endring?

BREEAM Infrastructure skal hjelpe utbyggere og planleggere med å sikre bærekraft i infrastrukturprosjekter. Kan det også være et verktøy for kllimatilpasning?
Et våtere og villere vær øker påkjenningene på bygg og infrastruktur. Vi har undersøkt om et populært sertifiseringsverktøy for bærekraft kan sikre god klimatilpasning for infrastruktur.

Da Riksrevisjonen undersøkte status for klimatilpasning av bygg og infrastruktur i Norge, var resultatet en knusende rapport. Kostnadene ved å ruste opp dagens infrastruktur er anslått til over tre tusen milliarder kroner. Det er derfor kjærkomment med bedre verktøy for å sikre klimatilpasning av infrastruktur.

Den britiske sertifiseringsordningen CEEQUAL, som nylig endret navn til BREEAM Infrastructure, skal hjelpe utbyggere og planleggere med å sikre bærekraft i infrastrukturprosjekter. I Norge har aktører som Bane Nor, Statens vegvesen og Nye veier tatt ordningen i bruk, og tidligere i år har Grønn byggallianse lansert en norsk veileder til BREEAM Infrastructure.

Erfaringer fra gjennomførte BREEAM Infrastructure-prosjekter i Norge viser at bruk av ordningen fører til lavere kostnader og betydelige klima- og miljøgevinster gjennom utslippsreduksjon, smart materialbruk og massehåndtering.

Med økt søkelys på norske klimautfordringer i den nye veilederen, kan verktøyet blir enda bedre for systematisk klimatilpasning av infrastruktur.

Tar hensyn til lokale forhold

BREEAM Infrastructure finnes i to utgaver, én for Storbritannia og Irland og en internasjonal. Den norske veilederen følger den internasjonale versjonen av sertifiseringsmanualen og henviser til norske kilder og hvordan dokumentasjon kan gjøres i Norge. 

Den norske veilederen gir mulighet til i større grad å ta hensyn til norsk geografi, jordsmonn og risiko som er spesielt relevant for oss.

Må inn tidlig i prosessen

Det er viktig og riktig å konsentrere seg om klimatilpasning tidlig i planprosessen. Planleggingen påvirker også utformingen og drift og vedlikehold. Investeringer i infrastruktur er kostbart, og funksjonen skal opprettholdes over lang tid.

BREEAM Infrastructure legger mer vekt på flom og overvann enn andre naturfarer. De siste månedene har imidlertid igjen vist at Norge har store utfordringer knyttet til kvikkleire og skred.

Det er grunn til å vente hyppigere jordskred og steinras grunnet temperaturforandringer, samt mer og kraftigere nedbør. Klimaendringene kan også påvirke hvordan kvikkleire oppfører seg i områder der det allerede eksisterer eller er planlagt infrastruktur.

Det er derfor svært viktig å kartlegge geologiske forhold og løsmasser i det området man skal bygge, og dette bør komme fram i den norske veilederen. Vi ser også et behov for i større grad å ta hensyn til mer snikende klimarisiko, som høyere temperaturer og havnivåstigning.

Innlegget ble først publisert i tu.no og gjengis her med tillatelse.

Kontaktpersoner