Til hovedinnhold
Norsk English

Bioteknologi gir Norge store eksportmuligheter

Ved SINTEF utvikles bioteknologiske prosesser og produkter i samarbeid med akademia og industri. Bildet viser mikrobiell produksjon av biofarmasøytika. Foto: SINTEF
SINTEFs fagmiljø peker på helse, industriell og marin bioteknologi som særlig viktige områder.

Nasjonalt står bioteknologi stadig sterkere, hvor en økt bioteknologibasert industri og en rekke sterke forskningsmiljøer bidrar til denne utviklingen. Bioteknologi er sektorovergripende. Med dette menes at teknologiene er viktig for mange næringskjeder og for produksjon av mange type produkter.

Bioteknologi vil spille en nøkkelrolle for å kunne løse vår tids helse- og samfunnsutfordringer, som del av den grønne omstillingen, og for etablering av ny biobasert industri i Norge. Med dette følger også muligheter for økt eksport.

Enkelte bioteknologiske områder har særlig store kommersielle muligheter. For å komme dit må det satses nasjonalt på forskning og innovasjon og industrien må styrkes. 

I et notat til Nasjonalt eksportråd trekker SINTEF frem følgende nasjonale verdikilder og områder:  

Industriell og marin bioteknologi

I en global omstilling til en framtidig bioøkonomi vil industriell bioteknologi stå sentralt. Dette vil kreve både omstilling av deler av eksisterende næringsliv og etablering av ny biobasert industri.

Bioraffinering: Norge har flere pionerbedrifter innen bioraffinering som utnytter eksisterende nasjonale biomasser i sine prosesser. Flere norske bedrifter utnytter eller planlegger å utnytte råstoff innen utvalgte områder som vil kunne gi betydelige økte eksportinntekter for Norge. Disse bedriftene eksporterer årlig for ca. 5 milliarder kr årlig fra sine bioraffineri, men potensialet for vekst er betydelig.

Enzymer: Enzymer og enzymteknologi er et eget markedsområde med eksportpotensial, men også svært viktig for videreutvikling av annen eksportorientert nasjonal industri. Selv om det allerede finnes en rekke store industrielle anvendelser for enzymer og et stort globalt marked, er potensialet for økt bruk stor. Her finnes det nasjonalt sterke forskningsmiljøer og bedrifter.

Næringskjede akvakultur: Den nasjonale produksjonen av laks og ørret var i 2022 i størrelsesorden 1,3 millioner tonn. En avgjørende forutsetning for norsk produksjon av laks og ørret er tilgjengelige og effektive vaksiner og ingredienser til fiskefôr. Bioressursutnyttelse og alternative produksjonsmetoder vil kunne gi fôringredienser med høyt næringsinnhold og fordøyelighet, og som kan skaleres til høye produksjonsvolum.

Tare – en nasjonal biomasse: Vi har en lang tradisjon i høsting av viltvoksende tare for industriell bruk. Det er potensial til en kraftig oppskaleringen av denne næringen, og Norge har forutsetninger til å produsere flere millioner tonn tare/år i framtiden. Foreløpig går nasjonal produksjon fra dyrket tare primært til næringsmiddel og fôr-applikasjoner, men markedsmulighetene kan økes. 

Karbonfangst og bruk (CCU): Norsk industri slipper ut en betydelig mengde karbon som kan utnyttes industrielt for å lage nye produkter. Det er flere initiativ på gang for å se på mulig bioteknologisk utnyttelse av CO2.

Medisinsk bioteknologi og nanomedisin

Norge har sterke kompetansemiljøer innen en rekke områder for produksjon og formulering av farmasøytiske produkter, og dette er allerede en betydelig eksportnæring for Norge. Bioteknologisk produserte legemiddelprodukter overtar en stadig økende andel av legemiddelmarkedet. Spesielt er markedet knyttet til nye og mer persontilpassede terapier i endring, herunder nye produkter og ny teknologi for formulering og levering av medisiner (nanomedisin).

Noen få bedrifter har allerede betydelig produksjon i Norge, mens et økende antall er i utviklingsfase. Potensialet for å øke den norske eksporten av farmasøytiske produkter er stort, men det avhenger av nasjonal satsning og forskning. I tillegg kreves det virkemidler for at både etablert og ny industri velger å legge sin produksjon til Norge.

Les hele notatet her:
Eksportmuligheter knyttet til eksisterende og ny bioteknologibasert norsk industri.pdf

Kontaktperson