Til hovedinnhold
Norsk English

Skal utvikle smarte løsninger for strømnettet i nytt Grønn plattform-prosjekt

To menn har klatrer opp i strømmast og monterer sensor i strømledning
Sensorteknologier, som Heimdall Powers neuroner som kan festes på strømkabler for mer data, har aldri vært så rimelige, allestedsnærværende og enkle å installere. Det finnes også allerede en god del teknologi for drift av smarte nett, men det mangler viktige verktøy både i driftssentralene for distribusjonsnettet og i samhandlingen mellom ulike systemer for å få oppskalere og få alle de gode løsningene i drift. Dette skal NextGrid gjøre noe med. Foto: Heimdall Power.
NextGrid er et nytt forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal forberede nettselskapenes driftssentraler for fremtidens komplekse og automatiserte drift av strømnettet.

For å nå klimamålene, må samfunnet elektrifiseres. NextGrid skal gjøre nettselskapene i stand til å møte en hverdag med mer variert og uforutsigbar kraftflyt i et strømnett som er nærmere grensen for hva det tåler av kapasitet.

Strømnettet vårt må bli "smart" gjennom digitalisering. Det er ikke mulig å nå klimamålene uten at vi utnytter nettet bedre. For samfunnet og miljøet vil bedre utnyttelse bety raskere utvikling av nye grønne arbeidsplasser, mindre belastning på natur og reduserte utslipp. 

Utvikler smartgridløsninger

NextGrid er et prosjekt under Grønn plattform for forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet, og har fått 56,8 millioner NOK fra Norges forskningsråd for å utvikle helhetlige løsninger for fremtidens drift av den delen av strømnettet som kalles distribusjonsnettet. Målet er en mer kostnadseffektiv elektrifisering og dekarborisering av samfunnet. Samlet budsjett for prosjektet er 125 millioner.

– NextGrid skal forberede driftssentralene hos norske nettselskap for fremtidens komplekse og automatiserte drift, sier prosjektleder Gunnar Vist i Heimdall Power.

– De nye løsningene som NextGrid utvikler og tester ut vil gjøre norsk industri til globale leverandører av smartgrid-løsninger, tror Vist.

Gjennom samarbeidsprosjektet blir alle partnerne utfordret på å lage løsninger som skal fungere både isolert sett, men også passe inn som en «legobrikke» i en større løsning.

– At flere ulike leverandører samarbeider om å finne forretningsmodeller for hvordan man kan levere en felles løsning for en verdikjede for proaktiv drift av strømnett er både innovasjon og viktig for konkurranse i bransjen, sier Vist.

Setter sammen teknologiene

Teknologiene som kreves for drift av smarte nett er i stor grad på plass allerede, men innføringen og skaleringen av disse løsningene har gått for sakte. Grunnen til dette er at det mangler viktige verktøy som trengs både i driftssentralene for distribusjonsnettet og i samhandlingen mellom ulike systemer.

– NextGrid kommer til å akselerere utviklingen av neste generasjons overvåkning og kontroll av distribusjonsnettet, sier Vist.

Gjennom NextGrid skal partnerne i prosjektet gå sammen for å utvikle og teste nye termiske overvåkningssystemer av strømnettet, verktøy for planlegging av driften og systemer for dataintegrasjon. Alt dette til nytte for et smartere strømnett.

Innovasjonene som gjøres i prosjektet, skal testes og verifiseres gjennom demonstrasjonsaktiviteter. Katapultsenteret Sustainable Energy og Smartgridlaboratoriet blir viktige i dette arbeidet, mens Norwegian Smart Grid Centre (Smartgridsenteret) har en viktig rolle i prosjektet når det kommer til å fasilitere en felles innsats mot global kommersialisering.

Automatisert drift for grønt skifte

I dag består driften av det lokale og regionale distribusjonsnettet hovedsakelig av manuelle prosesser, og verktøykassen for å løse driftsutfordringer er svært begrenset. Dette har fungert tilfredsstillende tidligere, men en slik måte å drifte nettet på krever at man planlegger med store sikkerhetsmarginer. Dette hindrer nettselskapene å utnytte strømnettet til det fulle, og hindrer også at nye kunder og aktører kan koble seg på det eksisterende nettet.  

– Nye arbeidsprosesser og verktøy i driftssentralene er dermed helt nødvendige for å tilrettelegge for det grønne skiftet. I fremtiden får vi mye mer distribuert fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og industri og dermed behov for høyere utnyttelse av nettet, samt bruk av forbrukerfleksibilitet for å balansere kraftsystemet, sier Vist.

NextGrid skal utvikle løsninger og verktøy for å kunne håndtere alt dette og gjøre det mulig for nettselskaper å ha storskala avansert drift av strømnettet.

Fleksibilitetsressurser spiller en viktig rolle i prosjektet. Eksempler på slike ressurser som kan være svært nyttige for nettdriften er elbilladere, vekstlys i gartnerier, gulvvarme og varmtvannstanker - for å nevne noen.  

– Ved at man automatisk utsetter eller flytter når på døgnet disse brukes mest, kan man redusere effekttoppene og dermed unngå store kostnader i å oppgradere nettet. Det er også en betydelig innebygget fleksibilitet i nettet selv, som i dag i liten grad er utnyttet, sier Vist.

For at fleksibilitetsressurser og nettets iboende fleksibilitet skal kunne utnyttes av nettselskapene, må informasjon fra mange delsystemer kobles sammen i en informasjonskjede for bruk i aktiv nettdrift. Videre må fleksibilitetsressursene tilbys nettselskapene gjennom markedsløsninger som automatiserer bruken for at det hele skal bli kostnadseffektivt og brukervennlig.

Kompetansebredde i prosjektet

NextGrid ledes av Heimdall Power, som leverer løsninger for drift og utvikling av høyspentlinjer basert på en selvutviklet multivektorsensorenhet som måler et bredt spekter av parametere på kraftledninger.

Med i prosjektet er også forskere fra SINTEF Energi og 16 andre partnere med kompetanse innen produksjon av komponenter, leverandører av programvare, markedsplattformer og dataløsninger, samt nettselskaper.

Partnere i prosjektet er Heimdall Power, Kongsberg Digital, Agder Energi Fleksibilitet, Greenfox, Norsk Transformator, Hitachi Energy, Greenbird, BKK Nett, Elvia, Fagne, Sustainable Energy/Norwegian Catapult Centre, Norwegian Smart Grid Centre (Smartgridsenteret), NODES, NODES-tech, SINTEF Energi AS, Smart grid services cluster, Magtech og Pixii.

Kontaktperson