Til hovedinnhold
Norsk English

Skal pilotere nye mobilitetsløsninger

Mobilitet
Målet er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste teknologier og forretningsmodeller. Illustrasjonsfoto: Ilja C. Hendel
SINTEF skal bidra med kompetanse i fem prosjekter der industri- og næringsaktører skal pilotere nye mobilitetsløsninger.

Forskningsrådet støtter prosjektene gjennom Pilot-T-ordningen, der målet er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller for framtidens transportsystem.

– Dette er svært god uttelling innen et område med begrenset tilgang til forskningsmidler, og det er en stor anerkjennelse for SINTEFs tverrfaglige kompetanse innen mobilitetsområdet, sier Roar Norvik, som leder SINTEFs konsernsatsing innen mobilitet.

De fem prosjektene spenner vidt og skal bidra til innovasjon innen både veg, jernbane og luftfart. Prosjektene vil bidra til reduserte klimagassutslipp og andre skadelig utslipp, økt effektivitet samt lavere kostnader i forbindelsen med drift og vedlikehold.

– Nye mobilitetsløsninger er nødvendige for å kunne tilby effektive og bærekraftige mobilitetstjenester til folk og næringsliv i bygd og by. Det er gøy å se at norsk næringsliv tar del i denne utviklingen, og vi i SINTEF er stolt partner, sier Roar Norvik.

Fem mobilitetsløsninger

1. Swipload Next
Prosjektet Swipload Next skal utvikle en digital transportmeglingstjeneste for logistikkbransjen. Løsningen er en ny og innovativ tjeneste for å redusere tomkjøring, illegal kabotasje (transport av gods med et transportmiddel innenlands i en annen stat enn der transportmiddelet hører hjemme) og miljøbelastning både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedidéen er å få høyere utnyttelse av restkapasitet gjennom automatisering av transportmeglingen (forhandling om kjøp og salg av transporttjenester for frakt av gods). Prosjektet skal bruke kunstig intelligens for å automatisere flere av de manuelle operasjonene som er forbundet med transportmegling. Det skal også utvikles tilleggstjenester i form av en smidig beregning av klimafotavtrykk og ruteoptimalisering. Prosjektet har som mål å bidra til å redusere tomkjøring fra 30 % til 10 % frem mot 2030.

Prosjekteier: Swipload Technologies AS. Kontaktperson i SINTEF: Jo Skjermo

2. Mobility as a Service gjennom Kombinert Offentlig Privat Partnerskap (MaaSeKOPP)
Prosjektet skal teste ut MaaS i to piloter, en med privat MaaS-operatør og en med offentlig MaaS-operatør. Prosjektet skal arbeide med følgende problemstillinger:

  • Mangel på bærekraftige forretningsmodeller: Dette er en hovedutfordringene med MaaS. Alle aktørene må være tjent med samarbeidet, men inntjeningen er usikker for transporttilbyderne, da MaaS-operatøren ikke kan garantere en økning i antall turer/inntekter. En simulator skal ved hjelp av spillteori teste ut og støtte vurderinger av forretningsmodeller for MaaS.
  • Utfordringer rundt deling av data: MaaS-operatøren får tilgang til verdifulle data om de reisendes behov, rutevalg, reisevaner, osv. og transporttilbyderne kan få mindre tilgang til slike data. MaaS-operatøren får også data om kjøretøyenes posisjoner og kapasitet. Dette er forretningssensitiv informasjon.
  • Utfordringer knyttet til tillit. Transporttilbydere vil ikke inngå i MaaS-løsninger hvis de ikke har tillit til MaaS-operatøren. Det kan være uklart hvordan MaaS-operatører bruker data. De kan i verste fall opprette konkurrerende tjenester basert på den innsikten de får. Programvareløsningene som forvalter og bruker data, algoritmene som tildeler oppdrag, og fordelingen av inntekter må være rettferdig.

Prosjekteier: FOURC AS. Kontaktperson i SINTEF: Marit Natvig

3. SmartKjemi – Smartere kjemikalieforbruk på rullebaner
Vinterdrift med kjemikalier er essensielt for å kunne operere norske lufthavner på en trygg og effektiv måte. Samtidig medfører dette betydelige kostnader for lufthavnoperatører, og kjemikalieforbruk har miljøkonsekvenser i form av direkte utslipp og klimagassutslipp. Prosjektet SmartKjemi skal utvikle og pilotere en ny beslutningsstøttemodul for bærekraftig bruk av kjemikalier på rullebaner.

Modulen består av prediksjonsmodeller for hvor lenge utlagte kjemikalier blir liggende på rullebanen, og hvordan rullebanetemperaturen utvikler seg. Modulen skal integreres i et helhetlig beslutningsstøttesystem for vinterdrift som skal piloteres på to utvalgte flyplasser. Målet med beslutningsstøttemodul er å gjøre det lettere for bakkepersonell å legge ut kjemikalier til riktig tidspunkt og i rett mengde.

Prosjekteier og prosjektansvarlig: Avinor AS. SINTEF er FoU-leverandør sammen med NTNU og Meteorologisk institutt. Kontaktperson i SINTEF: Kai Rune Lysbakken

4. Develop X10: The world’s first full-scale electric amphibious seaplane based on the flying boat concept
EL-Fly AS ble grunnlagt i 2018 av grunder Eric Lithun, og har hovedkontor i Bergen. De skal utvikle elektriske sjøfly som skal være sertifisert for kommersiell virksomhet innen 2029. SINTEF Digital skal bidra med testing av skroget som skal utvikles (Structural Healt Monitoring) og SINTEF Ocean skal en større aktivitet med testing av flyskrog i sitt testbasseng.

Prosjekteier: EL-Fly AS. Kontaktperson i SINTEF: Trond Bakken

5. 3D scanning and reverse engineering algorithms in the railway sector
Målet med prosjektet er å etablere en arbeidsflyt fra en fysisk del via skanning av punkter til en høykvalitets DAK-modell. Denne vil inngå i et bibliotek av digitale replika og gi grunnlag til å produsere en ny fysisk del, for eksempel ved hjelp av 3D-printing. Prosessen vil gjøre vedlikehold av komponenter enklere og raskere, og gi tilgang til deler som er gått ut av produksjon. SINTEF har ansvar for et halvautomatisk verktøy for å generere DAK-modeller fra skannede punktskyer (de punktene som blir generert i den første delen av prosessen).

Prosjekteier: Mantena AS. Kontaktperson i SINTEF: Vibeke Skytt

 

Kontaktperson