Til hovedinnhold
Norsk English

Riktig service på minirenseanlegg kan hindre forurensning

Mangelfull drift og vedlikehold av minirenseanlegg bidrar til forurensing av vann og vassdrag. En ny personsertifiseringsordning gjør det enklere for kommunene å stille krav til dem som utfører service. Foto: Shutterstock
SINTEF tilbyr nå en personsertifisering som vil bidra til bedre drift av minirenseanlegg og gi mindre forurensning av vann og vassdrag.

Gjennom EUs vannrammedirektiv er Norge forpliktet til å sørge for god kjemisk og økologisk tilstand i alle vann og vassdrag innen 2033. Men per i dag har 1/4 av vannforekomstene i Norge, mer enn 7100 vann og elver, en miljøtilstand som ikke oppfyller kravene.

Utslipp fra spredte avløpsanlegg, det vil si anlegg for boliger som ikke er tilkoblet offentlig avløpsnett, er en av de viktigste årsakene til at vi ennå ikke har nådd miljømålene.

Kommunene kan stille krav til kompetanse

Kommunene er lokal forurensningsmyndighet og har ansvaret for å påse at spredte avløpsanlegg overholder utslippskravene. Av totalt 330.000 spredte anlegg er om lag 28.000 såkalte minirenseanlegg.

Stadig flere velger denne løsningen, men tilsyn viser at så mye som 1/3 av minirenseanleggene ikke renser avløpsvann som forutsatt. Det kan skyldes blant annet brukerfeil, underdimensjonering av anlegget eller mangelfull service.

- En av årsakene til at mange anlegg ikke fungerer tilfredsstillende er manglende kompetanse i serviceleddet, sier seniorforsker Willy Røstum Thelin i SINTEF.

Per i dag har de som tilbyr service, ingen måte å dokumentere sin kompetanse på. Dette er bakgrunnen for at SINTEF har etablert en ny personsertifiseringsordning for service av minirenseanlegg.

Lovverket krever skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale

Forurensingsforskriften stiller krav om at minirenseanlegg skal driftes og vedlikeholdes i henhold til en skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale. Den som eier anlegget, må inngå avtale om service med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet.

- En personsertifisering vil dokumentere at den som utfører service, har relevant kompetanse, og at kompetansen vedlikeholdes og opprettholdes, sier sertifiseringsleder Anne-Jorunn Enstad i SINTEF.

Ordningen vil gjøre det mulig for kommunene å stille krav til dokumentasjon av kompetanse, og dermed sikre at service utføres av kvalifiserte personer.

Kurs og eksamen

For å kunne søke om SINTEF Personsertifikat for service av minirenseanlegg må man ha gjennomført kurset Service av minirenseanlegg - grunnlag for personsertifisering og bestått eksamen. Kurset er et samarbeid mellom NMBU, NIBIO og Norsk Vann. Du finner informasjon om kursopplegg på nmbu.no

I tillegg må den som sertifiseres, ha gjennomført produktspesifikk opplæring hos produsent/leverandør og mottatt dokumentasjon i form av signert egenbekreftelsesskjema for de produkter sertifiseringen skal omfatte. Det vil fremgå av sertifikatet hvilke produkter (anleggstyper) innehaveren av sertifikatet har fått opplæring i.

Personer som har tatt servicekurs i regi av Avløp Norge i perioden 2018 til 2019, kan gå opp til eksamen uten å gjennomføre hele kurset på nytt. Denne overgangsordningen gjelder til 31. juli 2023.

SINTEF er sertifiseringsorgan for denne personsertifiseringsordningen, og når ordningen settes i gang, vil en oppdatert og søkbar liste over sertifiserte personer publiseres på sintefcertification.no.

Mer informasjon om personsertifisering finner du på sintefcertification.no.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson