Til hovedinnhold
Norsk English

På vei mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Oslo

Utslippsfri anleggsplass
Ifølge Oslo kommunes klimastrategi skal alt bygge- og anleggsarbeid på oppdrag fra kommunen være utslippsfritt i 2025. Foto: SINTEF
Utviklingen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser går i et høyt tempo. Men det gjenstår noen barrierer og utfordringer, viser en ny rapport.

For tre år siden fantes ikke store elektriske anleggsmaskiner. Nå har mer enn 30 ulike byggeplasser i Oslo tunge utslippsfrie anleggsmaskiner i arbeid. Over 20 ulike typer utslippsfrie maskiner og kjøretøy er i bruk på kommunens byggeplasser.

Og resultatet? Mindre støy, mindre forurensning, bedre luftkvalitet og bedre arbeidsmiljø, viser en kartlegging gjennomført av SINTEF.

Har kartlagt erfaringer

SINTEF har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført en erfaringskartlegging av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i kommunens prosjekter.

Rapporten Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser ser på muligheter, utfordringer, barrierer og løsninger knyttet til strømforsyning, utslippsfrie anleggsmaskiner og lastebiler og ladelogistikk.

– Vi har brukt spørreskjema og intervjuet flere av virksomhetene i Oslo kommune som grunnlag for kartleggingen, forteller SINTEF-forsker Marianne Kjendseth Wiik.

Dialogen med etatene viser at utviklingen så langt er i tråd med målet om at kommunens byggeplasser skal være utslippsfrie i 2025, og at rammeverket fungerer i tråd med hensikten.

– Som forventet rapporteres det også om at elektriske anleggsmaskiner fører til mindre støy, mindre forurensning, bedre luftkvalitet og bedre arbeidsmiljø, sier Kjendseth Wiik.

Det er særlig Vann- og avløpsetaten som har lyktes med å få til mange prosjekter med høy andel av utslippsfrie anleggsmaskiner og massetransport.

– Vi har vektlagt miljøprestasjon og utslippsfri prosjektgjennomføring siden 2019 i konkurransen om anleggsoppdrag. Dette har bidratt til at entreprenørene kan investere i en utslippsfri maskinpark, sier Espen Hauge, seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune i en pressemelding.

Fortsatt utfordringer knyttet til store anleggsmaskiner

Kartleggingen viser at det er uproblematisk med mindre elektriske maskiner og utstyr, men at det fortsatt gjenstår noen utfordringer knyttet til strømforsyning og ladelogistikk når flere, store anleggsmaskiner opererer samtidig.

– Den største barrieren er at det kan være vanskelig å benytte seg av utslippsfrie løsninger til tungtransport når det mangler nok ladeinfrastruktur til tungtransport i Oslo-regionen, og at det da i stedet benyttes biodrivstoff eller fossilt drivstoff, forteller Kjendseth Wiik.

I tillegg er det fortsatt få tilgjengelige elektriske anleggsmaskiner og lastebiler, samtidig som etterspørselen er høy. I noen tilfeller er det problematisk med provisoriske strømforsyningsløsninger, noe som kan føre til logistikkutfordringer på byggeplass.

Større behov for samhandling

Det er også identifisert flere muligheter og løsninger. Disse handler blant annet om hvordan man kan tilpasse arbeidsrutiner og ladeløsninger til en utslippsfri byggeplass, og hvordan man kan få til en mer effektiv lokal utnyttelse av masser for å redusere transportbehovet.

– Større behov for samhandling og dialog i en tidlig fase mellom kommune og leverandører, men også med strømleverandører har blitt tydelig gjennom prosjektet, sier Kjendseth Wiik.

SINTEF er også i gang med et oppfølgingsprosjekt for Oslo kommune, hvor det skal gjennomføres en konsekvensutredning av utslippsfri byggeprosess i Oslo. Her skal man blant annet se på energi- og effektbehov, samt merkostnad knyttet til elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy.

Prosjektet er finansiert av Oslo kommune ved Klimaetaten.

Kontaktperson