Til hovedinnhold
Norsk English

Naturfareforum ønsker mer offentlig samarbeid

Naturskade
Foto: Erin Lindsay
Naturfareforum mener det er behov for et naturfarefond som kan finansiere forebyggende tiltak. - Vi må være mer framoverlent, kostnadene ved etterklokskap og reparasjoner er for store, sier Bjørn Kristoffer Dolva.

Naturfareforum er et samarbeid mellom ti offentlige virksomheter inkludert KS som ble startet i 2016. Forumet skal identifisere mangler og forbedringspotensial knyttet til forebygging og håndtering av naturfarer, og foreslå tiltak.

- Klimaendringer gjør at det blir flere skred, flommer, oversvømmelser og andre naturhendelser, og det offentlige har ansvar for å sikre både menneskers liv og helse og infrastruktur. Filosofien bak Naturfareforum er at det ligger store gevinster i mer samarbeid i offentlig sektor også når det gjelder forebygging, sier Bjørn Kristoffer Dolva.

Han jobber i Statens vegvesen og er en av fire som sitter i sekretariatet for Naturfareforum. Dolva er tidligere prosjektleder for det tverretatlige prosjektet: Naturfare, infrastruktur, flom og skred (NIFS), som er en slags forløper til Naturfareforum.

Henter kunnskap fra Klima 2050

- Samarbeid i offentlig sektor er nødvendig for at samfunnet skal forebygge og håndtere naturfarer. Vi kan både gjøre tiltak sammen som får ned kostnadene, og vi kan lære av hverandre, sier Dolva.

En av utfordringene han er ser er å få omsatt kunnskap til handling. Ofte settes det dessverre ikke av nok ressurser til selve implementeringen.

Han berømmer Klima 2050 for å ha jobbet planmessig og strukturert med sine prosjekter.

- Vi følger med på det som skjer i Klima 2050, og henter kunnskap og erfaringer fra rapporter, seminarer og ulike prosjekter. I vår sammenheng er det ofte knyttet til forenkling og forbedring av regelverk og forvaltningspraksis.

Han forteller at medlemmer av Naturvareforum er involvert i ulike prosjekter i Klima 2050.

- Klima 2050 gjør noe veldig riktig ved at de involverer og engasjerer fagfolk fra ulike offentlige etater og andre partnere i prosjektene sine slik at de føler eierskap. Det gjør det også lettere og raskere å omsette prosjektresultater til endring og forbedringer av samfunnsmessig betydning, sier Dolva.

Finansiering av forebygging

Naturfareforum tar initiativ til og gjennomfører prosjekter på områder hvor det er særlig behov for det. I mars 2021 sendte Naturfareforum en anbefaling til oppfølgingen av NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool. Den argumenterer for at det bør etableres et Naturfarefond for finansiering av forebyggende tiltak mot naturskade og klimarisiko på bebyggelse og infrastruktur.

- Tanken er at en andel av midlene til forebyggende tiltak kan hentes fra obligatoriske forsikringer. Vi mener et slikt fond kan ha en dobbel funksjon. Det kan både fungere som en finansieringsmåte og et økonomisk insentiv til forebygging, sier Dolva.

Kostnader ved skader må komme fram

Han mener at kostnadene samfunnet påføres ved å ikke forebygge må komme tydeligere fram. Det er viktig for å engasjere beslutningstakerne.

I NIFS gjorde de en økonomisk beregning i forbindelse med at Skjeggestadbrua kollapset i et kvikkleireskred i 2015 som viste at samfunnskostnadene på grunn av manglende framkommelighet, var tre ganger større enn selve reparasjonskostnadene.

I februar vedtok Naturfareforum en ny strategi der et av målene er å jobbe med mer langsiktig arbeid på tvers av sektorer.

Se hele årsrapporten fra klima 2050.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson