Til hovedinnhold
Norsk English

Horisont Europa er en viktig arena i transportforskningen

– SINTEF engasjerer seg i alle partnerskapene innen mobilitet i forskningsprogrammet Horisont Europa, sier Roar Norvik, som leder konsernsatsing Mobilitet i SINTEF.

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, der ca. 1/3 av budsjettet skal gå til klimaformål. Målet er å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping i bedrifter og offentlig forvaltning.

– Omstilling i transportsektoren er avgjørende for å nå klimamålene, sier Roar Norvik. - Forskning og innovasjon sammen med de beste selskapene og fagmiljøene i Europa må til for å nå målene, og med begrenset nasjonal støtte til samferdselsforskning blir det enda viktigere enn før å gå ut i Europa.

Partnerskapene SINTEF er involvert i dekker alle transportformer (vei, bane, sjø og luft). Ta gjerne kontakt med oss for råd og dialog om samarbeid og prosjektutvikling.

SINTEF er med i følgende partnerskap:

Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM)

Målet med CCAM er å skape et mer brukersentrert og inkluderende mobilitetssystem, som øker trafikksikkerheten og reduserer trafikkbelastning og miljøfotavtrykk. Mer samarbeidende forsknings- og demonstrasjonsprosjekter skal akselerere innovasjonstakten og implementeringen av automatisert mobilitet. Samarbeid på europeisk nivå for å bidra til å fjerne barrierer og bidra til aksept og effektiv utrulling av automatiseringsteknologier og -tjenester.

Kontakt: Per Lillestøl,

Zero Emission Road Transport (2Zero)

2Zero (Towards zero emission road transport) handler om å øke andelen nullutslippskjøretøy på veiene. Partnerskapet skal fokusere på både person- og godstransport, og fokuserer stort sett på batterier og hydrogen som energibærere. 2Zero tar for seg kjøretøyteknologi, integrering med energisystemet, konsepter og tjenester, og livsløpsanalyser.

Kontakt: Odd Andre Hjelkrem,

Europes Rail

Norge ved Jernbanedirektoratet har blitt 1 av 25 grunnleggere av Europes Rail. Det er det nye europeiske partnerskapet for jernbaneforskning og -innovasjon etablert under Horizon Europe. Visjonen til Europes Rail er å levere et høykapasitets-, fleksibelt, multimodalt og pålitelig integrert europeisk jernbanenettverk. Da må vi eliminere hindringer for interoperabilitet og tilby løsninger for full integrasjon, for europeiske borgere og gods.

Kontakt: Thor Myklebust,

Zero Emission Waterborne

Partnerskapet Zero Emission Waterborne Transport skal bidra til å eliminere skadelige utslipp til luft og sjø fra skipsfarten innen 2050, gjennom å utvikle miljøvennlig skipsteknologi og effektivisere maritime operasjoner. Energieffektive skipsdesign, alternative drivstoff, logistikkoptimalisering og digitalisering/autonomi er noen av de viktigste satsningsområdene. Partnerskapet er inngått mellom EU og bransjeklyngen Waterborne TP (110 aktører fra europeisk maritim sektor, inkludert SINTEF), og har en ramme på 3,8 mill. Euro for perioden 2021-2030. SINTEF er representert i styret for partnerskapet.

Kontakt: Trond Johnsen,

Single European Sky Air Traffic Management Research programme 3 (SESAR 3)

SINTEF har vært medlem i SESAR i de to forrige rammeprogrammene (FPS og Horizon 2020), og har nå kvalifisert seg og blitt tatt opp som medlem også i det nye rammeprogrammet. I perioden fra 2008 til i dag har SINTEF deltatt i over 50 prosjekt innen lufttrafikkstyring. Noen av temaene har vært optimering av trafikkstrømmer på bakken og i luften, 3D-modellering til fjernstyrte tårn, satellittkommunikasjon og -navigasjon, menneske-maskin-interaksjon, sikkerhet og arkitektur. SESAR 3 utvides til å i større grad omfatte integrering av droner, samt et økt fokus på digitalisering, maskinlæring og automatisering.

Kontakt: Trond Bakken, og Markus Brachner,

Clean Aviation

Clean Aviation fokuserer på utvikling av nye flytyper og drivlinjer for å kunne gå over til fossilfri luftfart. Luftfart er viktig i Norge – ofte som det eneste kollektivtransporttilbudet, og sannsynligvis den transportformen som er vanskeligst å avkarbonisere. Skal vi kunne fly og samtidig nå klimamålene kreves mye forskning og utvikling. SINTEF vil være med på denne utviklingen, og vi håper at Norge kan høste av resultatene og at vi kan ta del i denne verdiskapningen. Oppgaven er for stor til at Norge kan gjøre dette alene, så internasjonalt engasjement er nødvendig. Med deltakelse i Clean Aviation er ambisjonen at vi om ikke så mange år kan trafikkere kortbanenettet i Norge med utslippsfire fly – og at vi på lengre sikt kan kutte utslippene også fra større fly.

Kontakt: Trond Bakken, og Ida Hjorth,

Kontaktperson