Til hovedinnhold
Norsk English

Sammen om innovasjonssenter for bærekraftig luftfart

Elektrisk fly
Illustrasjonsfoto: Avinor
Luftfartstilsynet, Avinor, Norsk Industri og SINTEF vil gå sammen om å opprette et innovasjons- og testsenter som skal fremme utvikling av bærekraftig luftfart, og dermed redusere utslippene fra norsk luftfart og bidra til å skape nye norske arbeidsplasser.

Norge har en klar ambisjon om å ta en ledende posisjon i utvikling av regional nullutslippsluftfart, og innovasjonssenteret skal spille en nøkkelrolle i dette arbeidet. For å utnytte mulighetsvinduet tar partene sikte på at senteret kommer raskt i gang med oppstart i 2021. I første omgang vil senteret bli organisert virtuelt, og skal bidra til nasjonal samordning og internasjonal forankring.

I Klimaplan 2021-2030 heter det at regjeringen vil legge til rette for at Norge blir en arena for testing og utvikling av null- og lavutslippsfly, benytte eksisterende virkemidler for å forsere utviklingen og innfasingen av utslippsreduserende teknologi, og stimulere til at null- eller lavutslippsteknologi kommer i bruk, for deretter eventuelt å stille krav om dette når teknologien er moden. I Norge er det allerede flere ledende miljøer innen elektrifisering av luftfart, og senteret blir en styrking av arbeidet som har pågått de siste årene. 

Skal posisjonere Norge som innovasjonsarena

Innovasjonssenteret skal tilby et økosystem der infrastruktur, energibærere, dedikert luftrom og et regulatorisk testregime er på plass. Det skal legge til rette for kommersielle aktører som er i forskjellige faser av utvikling av fly og flyrelatert teknologi. Dette økosystemet skal bli en arena der fagekspertise, både nasjonalt og internasjonalt, knyttes sammen. Man kan med dette bygge et globalt nettverk av relevante aktører for å posisjonere Norge som en innovasjonsarena for null- og lavutslipp i regional luftfart.

Teknologiutvikling

Innovasjonssenteret skal også være et ressurssenter for forskning, og bidra til å koordinere og påvirke nasjonale og internasjonale forskningsbehov. SINTEF har som ambisjon å skape bærekraftige løsninger som realiserer et nødvendig skifte i transportsektoren, og ser viktigheten av teknologiutvikling og testing for å nå målene om en grønn luftfart, samtidig som at noe av kompetanse- og verdiskapningen skjer i Norge.

– Bærekraftige transportløsninger er helt sentrale for å nå FNs bærekraftmål. Det er vanskeligere å fjerne utslipp fra luftfart enn andre sektorer. Som forskningsinstitutt ser vi et potensiale i å skape nasjonale verdier, konkurransekraft og bærekraftige samfunnsløsninger av stor verdi for både Norge og verden, sier konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv.

Det skal legges til rette for demonstrasjoner og konseptutprøvinger, noe som innebærer kommersiell utprøving av teknologi, fly og nye energibærere. Avinor vil legge til rette for at bakkebasert infrastruktur og luftrom blir tilgjengelig for testing og utprøving.

– Norsk luftfartsbransjes mål er å være fossilfri innen 2050. I Avinor har vi i mange år jobbet med klimatiltak for luftfarten, og tar i dette samarbeidet et særskilt ansvar for at infrastrukturen er på plass. Vi ser frem til å teste nye teknologier i et operativt miljø, og bidra til at Avinor på best mulig måte kan legge til rette for null- og lavutslippsløsninger for flytrafikken, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Regulatorisk «sandkasse»

Det skal opprettes en regulatorisk «sandkasse» som legger til rette for å prøve ut ny teknologi i et tilpasset miljø, med vekt på bred læring. Det skal arbeides aktivt for å identifisere endringsbehov i luftfartsregelverk og standarder, og spille inn disse på de rette arenaer.

Luftfartstilsynet vil spille en viktig rolle i denne prosessen som luftfartsmyndighet og legge til rette for et hensiktsmessig rammeverk for testing og utvikling, tilby generell veiledning og bidra i sikkerhetsarbeidet. Samarbeidet mellom Luftfartstilsynet og European Aviation Safety Agency (EASA) vil også kunne bidra på områder som sertifisering og regelverksutvikling.

– Det er gledelig å nå se konkrete resultater av et langvarig arbeid. Vi ønsker å legge til rette for raskere innovasjon, og vil følge med på at regelverk og rammeverk henger med på den teknologiske utviklingen. Sammen med våre gode partnere ønsker vi at senteret skal bli en åpen og inkluderende arena for testing, innovasjon og utvikling av ny teknologi, hvor vi også har et internasjonalt perspektiv, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Arbeidsplasser og verdiskaping

Norsk Industri vil bidra til at teknologiutviklingen støtter det grønne skiftet, at industrien blir involvert og at noe av verdiskapningen skjer i Norge.

– Det er et spennende arbeid som nå skal legges ned. Det er viktig at vi får til denne teknologiutviklingen i Norge, og at norske industribedrifter, som allerede er langt fremme teknologisk sett, får komme på banen. Dette vil kunne skape mange arbeidsplasser og styrke verdiskapingen både regionalt og nasjonalt, samt bidra til å øke eksporten av viktig teknologi. Dette vil definitivt sette Norge på kartet, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Kontaktperson