Til hovedinnhold
Norsk English

Norge må gå lenger om data skal bli det nye gullet

Data i seg selv kan være et 1-tall eller en 0, et ja eller et nei, og har ikke noen verdi i seg selv. Men med kunnskap om data og databruk, samt digitale infrastrukturer og teknologier som gjør det mulig å samle, analysere og dele data, kan Norge skape store muligheter og verdier. Foto: Shutterstock
Data er en av de viktigste råvarene vi har. Måten vi i Norge håndterer denne råvaren på, vil være avgjørende for vår fremtid. Hva er da de viktigste grepene å ta framover?

NTNU og SINTEF inviterer til debatt om hva som skal til for at vi skal vinne kampen om våre data under Arendalsuka.

I dag er verdien på dataøkonomien i Norge beregnet til 150 milliarder kroner. Med riktige grep er det forventet at denne verdien vil dobles inn mot 2030, til 300 milliarder kroner. To aktører som jobber for at vi skal komme dit, er NTNU og SINTEF.

Et viktig, men for utydelig signal

I vår presenterte regjeringen stortingsmeldingen «Data som ressurs». Den beskriver hvordan vi i Norge skal skape vekst og verdi i fremtiden ved å utnytte de mulighetene som ligger i data. Direktørene i SINTEF Digital og NTNU Digital leverte innspill til denne stortingsmeldingen. Der vektla de spesielt tre områder hvor det må tas grep hvis Norge skal kunne utnytte mulighetene i data som råvare.

Fremleggelsen av en slik stortingsmelding er et viktig signal om hvor avgjørende data og datahåndtering er for vår hverdag og for vår fremtid.
– Stortingsmeldingen gir et godt bilde av nåsituasjonen, og tar opp mange viktige poeng. Men noe mangler, sier konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF Digital.

Skal vi kunne omforme data til å bli en ressurs som bidrar til innovasjon, konkurransekraft og nye tjenester, må vi ha konkrete rammeverk, verktøy og insentiver for dette. Og aller viktigst – vi må ha kunnskap nok til å kunne utnytte mulighetene.

– Det er ingen tvil om at forskning på – og kunnskap om – data og databruk er avgjørende for at Norge ikke skal gå glipp av enorme verdier i fremtiden, sier direktør Torbjørn Svendsen i NTNU Digital.

Våre institusjoner har bred erfaring med utdanning, forskning og innovasjon knyttet til teknologi og data, og er klare til å bidra.

Bilde av to menn
Under Arendalsuka samler Torbjørn Svendsen (til venstre) fra NTNU Digital og Morten Dalsmo fra SINTEF Digital kunnskapsrike aktører, for å gi politikerne råd om hvordan Norges dataressurser kan utnyttes. Foto: NTNU/SINTEF


I tråd med anbefalinger fra Digital21 og Ekspertgruppen for datadeling i næringslivet, oppfordrer vi regjeringen til å:

Ta grep for bred kompetanseheving:

Regjeringen må legge til rette for at forskning og utdanning skal kunne bygge mer spesialistkompetanse på data hos alt fra forskere til lærere og ingeniører. Dette må skje samtidig med at kompetansen heves i alle ledd av arbeidsstokken og at verdien av data synliggjøres i flere utdanninger og videreutdanninger.

Som en del av et kompetanse- og kunnskapsløft, må den nasjonale satsingen på IKT-forskning også styrkes. Dette er forskning som vil ha stor betydning for alle samfunnssektorer, og omfatter både grunnleggende, langsiktig forskning og anvendt forskning.

Øke næringslivets konkurransefortrinn:

Vi oppfordrer det offentlige til å bevilge tilstrekkelige midler til å opprette minst to nasjonale forskningssentre for næringsrettet digitalisering. Dette vil skape unike arenaer for å samle offentlig sektor, næringsliv og forskningsmiljøer, og betraktelig øke Norges evne til å utnytte og anvende kvalitetsdata fra offentlig og privat sektor.

Norsk næringsliv kan øke sine konkurransefortrinn betydelig ved å utnytte de ressursene som finnes i data, og det kan skapes en ny leverandørindustri som kan levere data og analyser til næringslivet.

Satse mot EU:

Norge må knytte seg til samarbeidet rundt utvikling av felleseuropeiske dataområder, såkalte "Industrial dataspaces", innen de ni sektorene EU har valgt ut som viktige for datadeling.

Vi vil også vektlegge et tydelig eierskap til EU-programmet DIGITAL. Her må norske myndigheter ta eierskap og aktivt følge opp med nasjonale virkemidler, slik at norske aktører kan få fullt utbytte av programmet.

EU er Norges viktigste handelspartner. Norsk næringslivs evne til effektivisering og til å utvikle nye produkter og tjenester vil økes monumentalt med tilgang til store volumer av delte og klargjorte data fra EU. Norge må derfor rigge seg til å gå i takt med EUs initiativer, og spesielt satse på utvikling av teknologi som omfattes av de europeiske fellessatsingene.

Et viktig steg

Stortingsmeldingen er et viktig skritt i riktig retning. SINTEF Digital og NTNU Digital er klare til å bidra med våre ressurser og kompetanse. På Arendalsuka tar vi med oss noen av Norges mest kunnskapsrike aktører på feltet, og gir politikerne noen viktige råd på vei inn mot valgkampen. Sammen kan vi finne vinneroppskriften som gjør data om til gull for Norge.

Arrangementet "Kampen om våre data: Har Norge vinneroppskriften?" holdes i DN-teltet torsdag 19. august 2021 og kan ses digitalt her.

 

Kontaktperson