Til hovedinnhold
Norsk English

Havet er vinneren

Da Norges Forskningsråd tildelte nye SFI-sentre, var det med en blå tråd. Det viser at vi har et sterkt landslag av forskning og industri som er klare til å utvikle nye, bærekraftige løsninger i havnæringen.

SINTEF Ocean skal lede to SFI-er og er deltaker i ytterligere to. – Disse tildelingene gjenspeiler ambisjonene om at vi fortsatt skal være en verdensledende havnasjon. Og at Ocean Space Centre vil bli et viktig og sentralt virkemiddel for å sikre konkurransekraft og grønn omstilling i hele Norge og Europa i framtiden, sier Vegar Johansen, administrerende direktør ved SINTEF Ocean.

Det overordnete målet for ordningen er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning. Sentrene har alle en finansiering på over 200 millioner kroner over åtte år.

Flytende konstruksjoner

Det ble en positiv lada blues da søknaden om SFI BLUES ble godkjent. Bakgrunnen for søknaden er at havet kan bidra med løsninger til mange av de globale utfordringene vi står ovenfor. – Vi er selvsagt svært glade for denne tildelingen. Det viser at problemstillingene vi har adressert i tett samarbeid med industri er viktige for å løse de utfordringene vi står ovenfor både nasjonalt og globalt. Det sier Vegard Aksnes som er leder for SFI BLUES

Hovedmålet til senteret er å gjøre norsk havbasert industri i stand til å utvikle, bygge og drifte fremtidens flytende stasjonære konstruksjoner for en rekke anvendelser. Havet representerer enestående muligheter før å løse globale utfordringer. Flytende havvind og flytende solkraftverk er lovende med tanke på omstilling til nullutslippssamfunn.

– Havbruk blir svært viktig for å kunne produsere sunn mat til en voksende befolkning, sier Aksnes.  I tillegg ser vi et økt behov for flytende infrastruktur i kystsonen og i tilknytning til byer, blant annet på grunn av klimaendringer. Konstruksjonene som skal dekke disse behovene vil bli veldig forskjellige, men har mange felles utfordringer som det er viktig å samle nøkkelaktører om å løse. Dette kan for eksempel være beskrivelser av bølger, vind og strøm i kystsonen, muligheter knytta til bruk av nye og utradisjonelle materialer eller utvikling av numeriske og eksperimentelle designverktøy. Det er disse utfordringene vi skal jobbe med i BLUES.  – Vi er overbeviste om at den gode sammensetningen av partnere gjør at resultatene fra senteret vil ha stor påvirkning og bidra til grønn omstilling.

Forskningspartnere er i tillegg til SINTEF Ocean og SINTEF Industri, institutt for marin teknikk ved NTNU, Meteorologisk institutt og NGI. Mens brukerpartnerne i senteret representerer hele verdikjeden fra teknologileverandører, rådgivende ingeniører, regelverk og sluttbrukere.

Skal høste av havet

Det andre senteret som ledes av SINTEF Ocean; SFI Harvest, skal utvikle kunnskap og teknologi for ansvarlig høsting og prosessering av marine ressurser lavt i næringskjeden og slik bidra til en bærekraftig og lønnsom vekst i norsk biomarin industri.

Det er utrolig artig å få lov til å gå i gang med dette arbeidet nå, sier leder av SFI Harvest Ingunn Marie Holmen fra SINTEF Ocean.  – Vi har lenge hatt trua på ideen, og vi ser fram til nye forskningsutfordringer og å bidra til ny næringsutvikling.

Teknologiinnovasjonene vil gjøre det mulig å produsere mat for verdens voksende befolkning av hittil lite utnyttede arter i havet. – Vi tenker fiskeproteiner, marine oljer og tilsetningsstoffer fra marine kilder. Valg av teknologiske løsninger må være forankret i oppdatert, vitenskapelig kunnskap om økosystemene i havet, internasjonal fiskeriforvaltning og forretningsmodeller. Vi skal utvikle bærekraftige og selvsagt lønnsomme løsninger for framtida, påpeker Holmen.  

For å lykkes med dette, må vi ha de beste folkene og vi har fått til et fantastisk bra lag av forskere, fiskere, biomarin industri, teknologileverandører og interesseorganisasjoner. –  Her vil det være plenty oppgaver for både studenter, Ph.d- studenter og andre samt forskere i samarbeid med bedriftene og næringa. I tillegg har vi fått WWF, REV Ocean, Fiskeridirektoratet og flere interesseorganisasjoner for næringen med i rådgivningsgruppen, sier Ingunn Marie Holmen.
Senteret skal også utforske metoder for aktivt finne og fjerne plast fra havet. –Metodikken som skal utvikles for å finne de små organismene i havet kan også være en viktig del av løsningen for dette miljøproblemet.

Kjemper mot plasthavet

SINTEF Ocean er også involvert i “SFI Centre for the development of biodegradable plastics in marine applications – Innovations for fisheries and aquaculture”.

Sentret ledes av Universitetet i Tromsø, og har som formål å redusere plastavfall og tilhørende problemer i det marine miljøet, som makro- og mikroplast og spøkelsesfiske som er forårsaket av fiskeri- og akvakulturindustrien. De negative miljø- og samfunnsøkonomiske virkningene kan reduseres betydelig hvis tradisjonell plast i disse sektorene erstattes med nye, biologisk nedbrytbare materialer.

– Vi har et felles mål om å gå til kjernen av problemet som plastbasert avfall skaper: redusere utilsiktede fiskedødelighet (spøkelsesfiske), slitasje av partikler ved normal bruk (mikroplast) og miljøforurensning (makroplast avfall) forårsaket av bruk av ikke nedbrytbar plast (fra forskjellige polymere), Eduardo Grimaldo som er SINTEF Ocean sin representant i prosjektet.

Automatiske skip

SFI Autoship vil ledes av NTNU, og skal utvikle ny kunnskap, teknologi og kandidater for den norske maritime næringen. Det skal være et verdensledende senter for forskning og innovasjon på autonome skip, med et spesielt fokus på trygge og sikre løsninger.

SINTEF er en sentral partner i senteret, og arbeidet med de industrielle demo-casene vil ledes av Trond Vikan Johnsen fra SINTEF Ocean. – Dette senteret vil spille en sentral rolle i den videre satsningen på autonom skipsfart i Norge. Det er allerede noen store prosjekter i gang som vil gi oss anvendbar teknologi for spesifikke caser, men en SFI gir muligheter for en mer grunnleggende og langsiktig satsning.

SFI Blues Vegard Aksnes

SFI Harvest Ingunn Holmen

SFI Autoship: Trond Vikan Johnsen

SFI Centre for the development of biodegradable plastics: Eduardo Grimaldo

Utforsk fagområdene