Til hovedinnhold
Norsk English

Hva er et nullutslippsområde?

Zero Village Bergen
Illustrasjon av bomiljøet i klyngetunet i ZENs pilotprosjekt Zero Village Bergen. Ill.: Snøhetta
Ved Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) har forskerne utviklet en definisjon på hva et nullutslippsområde er.

Med klimaavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere karbonutslippene fram mot 2030. I fremtidens byer må utslipp av klimagasser ned, og derfor er utviklingen av nullutslippsområder helt sentralt. Det er nettopp dette FME ZEN jobber med.

Tar utgangspunkt i nabolaget

Den nylig publiserte rapporten Nullutslippsområder i smarte byer: Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier tar utgangspunkt i nabolaget som et nullutslippsområde.

Et slikt område beskrives som følger: "Et nullutslippsområde har som målsetning å redusere sine direkte og indirekte utslipp av klimagassutslipp mot null innenfor sin analyseperiode, i tråd med et valgt ambisjonsnivå med hensyn til hvilke livsløpsmoduler og bygnings- og infrastrukturelementer som inkluderes."

– Rapporten er skrevet i samarbeid med over 50 fageksperter og forskere, og vi håper at den vil bli tatt i bruk av planleggere, utbyggere og brukere av nullutslippsområder, sier forsker Marianne Kjendseth Wiik ved SINTEF Byggforsk.

Forskerne foreslår syv kategorier et slikt område bør ha fokus på:

  • klimagassutslipp
  • energi
  • effekt
  • mobilitet
  • økonomi
  • stedskvaliteter
  • innovasjon

Hver kategori kommer med en rekke vurderingskriterier og nøkkelindikatorer som skal sørge for at området oppnår ZEN-visjonen: Å utvikle bærekraftige områder med nullutslipp av klimagasser over sitt livsløp.

Nå i første omgang blir kriteriene og indikatorene testet i senterets pilotområder. Resultatene skal samles, måles og rapporteres av ZENs partnere og andre relevante aktører. Senterets ambisjon er å kunne lære av det som skjer i pilotområdene og videreføre erfaringer til andre prosjekter.

Les rapporten her

Fakta om FME ZEN

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Senteret er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges Forskningsråd. Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål. Et av tiltakene for å nå dit er etableringen av nullutslippsområder (pilotprosjekter) som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret. NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi.

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Utforsk fagområdene

Kontaktperson