Til hovedinnhold
Norsk English

Gir ut veileder om oppgradering av gamle bygårder

Bygård
Bildet viser et utsnitt av en typisk bygård i Oslo. Murgårdsbebyggelsen som preger større områder i Oslo er spesiell og svært verneverdig, men dette er det mange som ikke er klar over. Foto: NIKU
En ny veileder fra SINTEF og NIKU skal gjøre det enklere å oppgradere gamle bygårder på en bærekraftig måte uten at kulturhistoriske verdier går tapt.

Mange av våre store byer preges fortsatt av den kraftige utbyggingen mot slutten av 1800-tallet. I denne perioden var det murtvang, og det ble bygget store mengder boliger i form av bygårder i mur. Disse bygningene gjenspeiler en viktig epoke i byutviklingen i Norge generelt, og Oslo spesielt.

– De gamle bygårdene representerer en tilknytning til vår felles historie, er identitetsskapende og gir kunnskap, opplevelsesverdier og bruksverdier. Det er derfor viktig for samfunnet at disse bygningsmiljøene vedlikeholdes, sier seniorforsker Cecilie Flyen ved SINTEF Byggforsk.

Oppgradering må gjøres på bygningens premisser

Veilederen Klimavennlig oppgradering av gamle bygårder i mur – Veileder for eiere og beboere skal gjøre det enklere å gjøre riktige valg ved energi­tiltak, vedlikehold, restaurering og oppgradering uten at du risikerer util­siktede skader, dårlig inneklima eller tap av historiske verdier.

Dagens krav til utslippsreduksjon, energieffektivisering og komfort går ikke alltid overens med hensyn til verneverdier, bygningsfysiske prinsipper eller opprinnelig materialbruk i disse bygningene.

– Det er klima- og miljøvennlig å oppgradere og vedlikeholde de gamle bygårdene i mur, men det må gjøres på bygningenes premisser, sier Flyen.

Gir enkel oversikt over ulike problemstillinger

Å ta vare på eldre bygninger på en god måte forutsetter inngående kunnskap. Informasjon, standarder og tilskuddsordninger er vanligvis laget med tanke på nyere bygninger med andre tekniske løsninger og materialer som ikke passer for de gamle murgårdene. I tillegg må beboerne samarbeide og fatte beslutninger i fellesskap, noe som gir andre utfordringer enn for småhus.

– Ambisjonen er at veilederen skal være konkret, gjøre det lettere å finne relevant informasjon og gi en enkel oversikt over problemstillinger knyttet til klimavennlig vedlikehold og oppgradering, sier Flyen.

Veilederen er utviklet i prosjektet CulClim, som et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Vernevettreglene

Husk at du som eier og beboer i en verneverdig murgård forvalter en bit av norsk kulturhistorie på vegne av kommende generasjoner. Vær stolt av dette, men vær deg også ansvaret bevisst.

1. Gjør deg kjent med bygningens oppbygning, vernestatus og hvilke lovkrav som gjelder.

2. Få oversikt over bygningens tilstand og behov.

3. Sørg for at bygningen er i god stand før større tiltak iverksettes.

4. Vurder hva du får ut av et tiltak før beslutning fattes (behov og kostnad vs. effekt og nytte).

5. Ta hensyn til arkitektonisk uttrykk og verneverdier når tiltak planlegges og gjennomføres.

6. Sørg for å bruke løsninger som fungerer godt med de originale materialene – moderne materialer kan skade bygningen.

7. Velg gode fagpersoner – selv små tiltak kan fordre spesialkompetanse.

8. Ta vare på bygningen gjennom et godt og løpende vedlikehold. Manglende vedlikehold kan føre til skader og til forringelse av bygningens arkitektoniske og historiske karakter.

9. Lag en vedlikeholdsplan som gir oversikt over nødvendige tiltak for hver årstid, med både kort- og langsiktige mål. Prioriter hva som må gjøres, og hva som kan vente.

10. Dokumenter alt av vedlikehold og oppgradering inkludert materialbruk. Også fremtidige eiere trenger oversikt over hva som er gjort.

Last ned veilederen

Utforsk fagområdene