Til hovedinnhold
Norsk English

Ga råd til regjeringen om forskning og innovasjon i transportsektoren

Transport
Rask teknologiutvikling, endring i transportbehov og nasjonale mål om å redusere utslippene gjør at transportsektoren er inne i en betydelig omstillingsfase. Ill.: Melkeveien
Hvordan vil fremtidens transportsystem se ut? SINTEF har bidratt til å svare på dette gjennom deltakelse i strategigruppen Transport21, som nå har levert sin rapport til regjeringen.

Rapporten Transport21 er et innspill til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i transportsektoren, rettet mot myndigheter, FoU-aktører og næringsliv. Spesialrådgiver og leder for SINTEFs mobilitetssatsing Beate Kvamstad-Lervold har vært med i strategigruppen.

– Å få på plass en FoUI-strategi for fremtidens transport er avgjørende, når vi vet at det nettopp er transportsektoren som sitter med nøkkelen til mange av løsningene for reduserte utslipp og å nå FNs bærekraftsmål. Det har vært viktig for oss i SINTEF å kunne bidra i dette arbeidet, slik at vi kan bringe til bordet den brede kunnskapen og kompetansen vi besitter. Jeg håper vi raskt vil se spor av Transport21-arbeidet i virkemiddelapparatet, slik at forsknings- og innovasjonsinnsatsen kan økes og vi kan være med og bygge ny næring og industri, sier Kvamstad-Lervold.

Næringsliv, FoU-aktører og myndigheter har bidratt

Rapporten er bestilt av Samferdselsdepartementet og gir råd om hvordan Norge best kan innrette innsatsen for forsking, utvikling og innovasjon i samferdselssektoren. Den er utarbeidet gjennom en såkalt 21-prosess i regi av Forskningsrådet, med bidrag fra representanter for næringsliv, FoU-aktører og myndigheter. Regjeringen har tidligere satt i gang andre 21-prosesser, som Digital21, Energi21 og Maritim21.

– Det er mitt håp at norsk industri og næringsliv leser denne rapporten og fremover arbeider tett med norske forskningsmiljøer. Regjeringen satser formidabelt på samferdsel og det er utvilsomt mange muligheter for norsk industri som åpner seg, samtidig som innovasjon er sentralt for å få mer samferdsel for pengene. Rapporten vil også ha verdi i utviklingen av Nasjonal transportplan 2022-2033, sier statssekretær Allan Ellingsen i Samferdselsdepartementet.

Samarbeid vil være viktig

Transportsektoren er i stor endring og det finnes mange muligheter for utvikling av nye tjenester og løsninger basert på kompetansen og ressursene vi besitter i Norge. Samarbeid mellom de ulike aktørene og fagmiljøene vil være viktig, heter det i rapporten.

Rådene fra Transport21 bygger blant annet på og støtter opp om anbefalinger til FoUI-innsats i rapporten Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet, som ble lagt frem i juni 2019 av et ekspertutvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet.

Visjon om bærekraftig transport

Transport21 bygger på en visjon der fremtidens transportsektor er utviklet slik at den er bærekraftig og understøtter behovene til befolkningen og næringslivet. Rapporten peker på tre områder som bør prioriteres innen forskning, utvikling og innovasjon:

1: "ZERO" (Reduserte negative konsekvenser av transport)

I 2030 skal aktivitet i transportsektoren ikke føre til hardt skadde eller drepte. Nye transportløsninger skal ha null utslipp og medføre reduserte naturinngrep, og samlede klimagassutslipp fra transportsektoren skal være redusert med minst 60 prosent. Ingen skal oppleve negative helsebelastninger på grunn av utslipp eller støy.

2: Bevegelsesfrihet

I 2030 skal alle ha tilgang til bærekraftig og effektiv transport som støtter opp under det de trenger for et godt liv i byene og distriktene. Transportløsningene skal være tilrettelagt på en balansert måte for person- og varetransport. Transportsektoren skal legge til rette for deltakelse i arbeidsmarkedet, reiser til undervisningsinstitusjoner og sosiale aktiviteter.

3: Verdiskaping og konkurransekraft

I 2030 skal norsk næringsliv være internasjonalt konkurransedyktig på løsninger for «Zero» og «Bevegelsesfrihet» samt der vi har komparative fortrinn. Løsningene vi har i Norge, skal understøtte næringslivet slik at bedriftene kan levere gode produkter og tjenester i Norge og internasjonalt.

Medlemmer i strategigruppen i Transport21

 • Bernt Reitan Jenssen (leder) – Adm. direktør, Ruter
 • Silvija Seres - President, Polyteknisk forening (Oslo)
 • Stein W. Wallace - Professor Dep. of Business and Management Science, NHH (Bergen)
 • Rune Storvold - Forskningssjef, NORCE (Tromsø)
 • Torbjørn Johannson - Styreleder, ASKO (Oslo)
 • Anna von Streng Velken - Seksjonsleder Transport og luftkvalitet, Miljødirektoratet (Oslo)
 • Nils Kalstad Svendsen - Leder av Dept. of Information Security and Communication Technology, NTNU Gjøvik (Gjøvik)
 • Ketil Olaf Paulsen - Teknologileder Kongsberg Maritim, Kongsberggruppen (Kongsberg)
 • Basit Mohammad - Seniorrådgiver Innovasjon, Avinor (Oslo)
 • Ragnhild Wahl - Fagansvarlig FoU, Jernbanedirektoratet (Trondheim)
 • Hanne Nettum Breivik - Direktør kombinert mobilitet, Entur (Oslo)
 • Beate Kvamstad-Lervold - Leder for SINTEFs mobilitetssatsing, SINTEF (Trondheim)
 • Gina Ytteborg - Avdelingsdirektør, Statens vegvesen (Oslo)
 • Patrick Waldemar - Forskningssjef, Telenor (Oslo)
 • Gunnar Lindberg - Direktør, Transportøkonomisk institutt (Oslo)
 • Siri Vasshaug - Prosjektleder, Smartere Transport Bodø (Bodø)
 • Thorkel Askildsen - Seniorrådgiver, Kystverket (Arendal)

Kontaktperson