Til hovedinnhold
Norsk English

Verdiskapingen fra sjømatnæringen nærmer seg 100 milliarder

Den norske sjømatnæringen har hatt en sammenhengene vekst i verdiskapingen siden 2012. I 2017 var verdiskapingen inklusive ringvirkninger på nesten 94 MNOK. De 10 siste årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og leverandørindustrien står nå for en verdiskaping på over 30 milliarder kroner.

Sysselsettingen er stabil

Samlet sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring har stabilisert seg rundt 58 000 årsverk de to siste årene. Halvparten av sysselsettingen skjer direkte i næringen og halvparten i tilknyttet næringsliv. Verdiskapingen per årsverk i sjømatnæringen er høy – og spesielt høy innen oppdrett av laksefisk som sysselsatte ca 33 700 årsverk i 2017. Havbruk har den 4. høyeste verdien blant all næringsvirksomhet i landet i 2017, oljenæringen medregnet.

Økt foredling og gode priser gir vekst

Den fiskeribaserte verdikjeden hadde en total verdiskaping (bidrag til BNP) på ca. 37 milliarder kroner, inklusive ringvirkningseffekter. Økningen fra 2016 til 2017 skyldes særlig økt verdiskaping innen fiskeforedling.

Ringvirkningseffektene av havbruk flater ut som følge av manglende volumvekst over flere år i havbrukssektoren. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) fra havbruksrelatert aktivitet var i 2017 om lag 62 milliarder kroner. Økningen har vært spesielt stor i oppdrettsleddet på grunn av meget gode priser på laks og ørret.

Last ned verdiskapingsrapporten 

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2018 - 01.05.2020

Utforsk fagområdene

Formålet med analysen er å gi en løpende oppdatering av norsk sjømatnæring sin økonomiske betydning i Norge, herunder ringvirkninger i andre næringer. Analysen omfatter den havbruksbaserte og den fiskeribaserte verdikjeden hver for seg og samlet. Den dokumenterer virksomhetsomfang og virkningene i bred forstand både når det gjelder økonomiske effekter, primært målt i verdiskaping (bidrag til BNP) og sysselsetting. Analysen er bestilt og finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).