Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF omorganiserer instituttet SINTEF Teknologi og samfunn

Tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning er målet, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Konsernledelsen har de siste månedene arbeidet med hvordan SINTEF kan løse sitt samfunnsoppdrag og understøtte videre vekst gjennom å bedre utnytte konkurransefortrinnene i SINTEFs flerfaglighet og sterke samfunnsposisjon. Dette er det sentrale elementet i en strategiprosess som nå gjennomføres i SINTEF.

Mer "Teknologi for et bedre samfunn"

– Konsernledelsen hypotese er at vi vil bidra mer til SINTEFs visjon "Teknologi for et bedre samfunn" dersom fagmiljøene i SINTEF Teknologi og samfunn integreres tettere i andre institutter. Jeg tror også at dette vil gjøre SINTEF til en mer unik og spennende arbeidsplass både for samfunnsviterne og teknologene, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

I den pågående strategiprosessen har konsernledelsen og styret identifisert viktige samfunnsområder med store forskningsbehov og tilhørende vekstmuligheter for SINTEF. Konsernsjefen viser til at bidragene fra faggruppene i SINTEF Teknologi og samfunn er viktige forutsetninger for mange av mulighetene som skisseres, men at disse ikke utnyttes optimalt slik instituttet er organisert i dag.

Fagmiljøer skal vokse og utvikle seg

Parallelt med strategiprosessen har Alexandra Bech Gjørv fungert som konserndirektør i SINTEF Teknologi og samfunn siden årsskiftet.

– Jeg har nå blitt bedre kjent med instituttet og ser et stort potensial i alle de sterke miljøene i instituttet. Min vurdering er at det kan organiseres bedre for å gi sterke, robuste fagmiljø som kan vokse og utvikle seg, både innen den enkelte fagdisiplin og særlig mot å løse mer komplekse samfunnsutfordringer, der mulighetene ofte ligger I samarbeid mellom ulike fagfelt.

Hypotesen støttes av Forskningsrådets evaluering

Denne konklusjonen er på linje med Forskningsrådets evaluering av instituttet fra 2015, der det blant annet heter at:

"Social sciences and foresight integrated with strong technological know-how is a hidden asset for SINTEF which should be fully exploited throughout the organization."

"SINTEF T&S (Technology and Society) is a small institute (10% of the SINTEF) which deals with many diverse topics. The research focus and portfolio is fragmented and small teams do not necessarily allow the formation of critical mass. The fragmented structure also hinders elaboration of the overall market and research strategy for the whole institute. It may be difficult for SINTEF T&S to reach the growth targets without mergers with other institutes or restructuring within SINTEF."

Medvirkning fra tillitsvalgte og ansatte

Diskusjoner med tillitsvalgte er godt i gang, og det er satt i gang en prosess der alle ansatte i instituttet vil få mulighet til å medvirke. Dette skal munne ut i den løsningen som gir de beste mulighetene for SINTEF, der miljøene i SINTEF Teknologi og samfunn kan utvikle seg og løse flere og større oppgaver sammen med de andre miljøene i SINTEF.

– Etter hvert som det blir klart hvor i SINTEF disse miljøene skal innpasses, vil de ansatte i resten av organisasjonen også involveres, slik at vi sammen kan skape nye, slagkraftige organisasjoner som kan levere enda bedre på SINTEFs oppdrag, avslutter Bech Gjørv.

Målet er at den nye organisasjonen skal være ferdig utredet og tre i kraft ved halvårsskiftet.​

 

Kontaktperson