Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF leder felles arbeid med CO2 håndtering

Flere aktører fra Helgeland og Nordland er med i prosjektet. Bildet fra Mo Industripark.
Prosessindustrien i Nordland samler seg nå i et felles arbeid med CO2-håndtering og lanserer "CO2-hub Nordland". Bedriftene har fått innvilget seks millioner i støtte fra Gassnovas CLIMIT-Demo program.

– SINTEF har store forventninger til dette prosjektet og muligheten til å etablere CO2 håndtering og redusert karbonavtrykk fra prosessindustrien i Nordland, sier Jack Ødegård, forskningsdirektør i SINTEF Industri og Styreleder i SINTEF Helgeland og SINTEF Molab.

Norsk prosessindustri har et stort fortrinn ved at det brukes vannkraft der industri i utlandet i stor grad er basert på kraft fra fossile kilder, men dette er i endring. Karbonavtrykket i selve produksjonsprosessen blir viktigere og viktigere. CO2-fangst i prosessindustrien henger nært sammen med økt energiutnyttelse og integrering av nye teknologier som kan skille ut CO2 før det slippes ut. På disse områdene er SINTEF verdensledende og vil sammen med industrideltagerne kunne realisere innovasjoner som virkelig kan gjøre en forskjell.

– Nordland har verdens grønneste prosessindustri, men vi hviler ikke på laurbærene av den grunn. CO2-fangst, utnyttelse og lagring gir muligheter for ny næringsutvikling og betydelige reduksjoner i klimagassutslipp, sier Jan Gabor, markedsdirektør i Mo Industripark AS.

En fjerdedel av de globale klimagassutslippene kommer i dag fra industri. I følge Det Internasjonale Energibyrået må CO2-fangst og -lagring, såkalt CCSU ("Carbon Capture Storage and Utilization"), stå for halvparten av utslippskuttene globalt. Norsk Industris veikart for prosessindustrien legger også avgjørende vekt på fangst og lagring av CO2 som et nødvendig virkemiddel for å nå Paris-målene.

Utslippskutt er målet, samarbeid er suksessfaktoren
Prosessindustrien i Nordland har fått seks millioner i støtte fra Gassnova for å gjennomføre en studie av CO2-håndtering i regionen. Målet er å kartlegge hvordan CO2 fra ulike punktutslipp kan fanges og lagres. Prosjektet bygger videre på en kartlegging som ble gjennomført i 2017, der det ble påvist at regionen har flere fortrinn som kan muliggjøre CO2-håndtering. Ett av fortrinnene er nærheten mellom ulik industrivirksomhet.

Mo Industripark AS er prosjekteier og har i samarbeid med bedriftene drevet frem søknaden basert på et ønske om å adressere klimagassutslippene – i fellesskap. SINTEF har utformet søknaden og er prosjektleder. I tillegg har prosessindustribedriftene, leverandører og kompetansemiljø m.fl. nylig gått sammen i Arctic Cluster Team, en ARENA-klynge som skal skape nye bærekraftige industrielle løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden.
– Gassnova gratulerer Mo Industripark AS og prosjektpartnere med CLIMT-tildelingen. Prosessindustrien vil gjennom dette prosjektet tilegne seg viktig kunnskap om de mest velegnede og kostnadseffektive løsningene for varig fjerning av CO2-utslipp fra deres anlegg, sier Jørild Svalestuen fra CLIMIT.

Partnerne i prosjektet er Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Elkem Salten, Celsa Armeringsstål, Ferroglobe Mangan Norge, SMA Mineral, NorFraKalk, Norcem Kjøpsvik, Olje- og gassklynge Helgeland og Mo Industripark AS.

– Skal vi gjøre produksjonen klimanøytral, er fangst og lagring av CO2 en viktig retning å jobbe videre med, sier styreleder i ACT, Trond Sæterstad. – Samtidig mener vi CO2 kan brukes som råvare til eksempelvis metanolproduksjon eller innsatsfaktor i annen industri. Slik kan vi få ytterligere verdiskapning i regionen.

Tar regjeringens signaler på alvor
I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen anbefalt å videreføre arbeidet med transport og lagring av CO2. Prosessindustrien i Nordland tar regjeringens signaler på alvor.

– Prosessindustrien i Nordland ligger langt framme på sirkulær økonomi, vi henter energien vår fra fornybare kilder og vi er verdensledende på klima og miljø. Da er det naturlig at vi også ser på og prøver å utnytte de unike mulighetene for CO2-fangst og lagring som vi har i vår region, uttaler Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa Mosjøen, og en av drivkreftene bak prosjektet.

Bildet vise deltagerne som var tilstede på kick-off i prosjektet.

Henvendelser til Mo Industripark AS:
Jan Gabor, markedsdirektør i Mo Industripark AS
Mobil: 907 46 046
E-post:

 

Kontaktperson