Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan skape inkluderende nabolag?

Furuset bibliotek
Biblioteket på Furuset i Oslo er en møteplass for unge og eldre i bydelen; et sted å lese avisen, se og være sammen med andre eller få hjelp med leksene. Foto: Karin Høyland, SINTEF Byggforsk
Samlokalisering av ulike botilbud oppfattes ofte som noe negativt, men ulike tilbud i nærheten av hverandre kan også bidra til at ulike bygg og funksjoner kan brukes av flere og bidra til et bedre lokalmiljø.

Bolig og integrering er sentrale elementer i utvikling av inkluderende byer og nabolag. Likevel er det slik at mange botilbud for personer med behov for tilrettelegging og sentre med omsorgstilbud samlet på ett sted, kan oppleves som negativt.

Fra tilbud for noen få til ressurs for alle

Forskere fra SINTEF Byggforsk har undersøkt synergier mellom ulike bo- og omsorgstilbud i en bydel i Trondheim: Hvordan kan samlokaliseringen utnyttes som en ressurs, og hva skal til for at helse- og velferdssentre kan bli gode møteplasser og fungere som sosiale nav i et nabolag? Prosjektet er finansiert av Husbanken og utført i samarbeid med Trondheim kommune.

Har overføringsverdi til andre kommuner

– Fokus har vært å skaffe kunnskap om hva som gjør en bydel attraktiv, mangfoldig og inkluderende. Funnene i undersøkelsen kan gi innspill til en diskusjon av strategi for hvordan Trondheim og andre kommuner kan drive byutvikling og etablere botilbud for personer med ulike hjelpebehov som del av en helhetlig områdeplanlegging, sier forsker Solvår Wågø ved SINTEF Byggforsk.

Trondheim kommune har ønsket å undersøke samspill og synergier mellom bo- og omsorgstilbud og nabolag i Havstein bydel. Havstein ble valgt nettopp fordi mange ulike boligtilbud er konsentrert i et relativt lite lokalmiljø. Lokalmiljøet har også lang erfaring med et helse- og velferdssenter som har forsøkt å være et åpent tilbud i nabolaget.

– Ett av målene i denne undersøkelsen var å kartlegge erfaringer som kan ha overføringsverdi til andre kommuner, sier Wågø.

Utviklet felles visjoner

På Havstein finnes det mennesker med ulike behov, ressurser og utfordringer, og ulike arealer, men det er mye å gå på når det gjelder å utnytte synergier mellom de ulike botilbudene og ressursene hos beboerne. På en felles workshop arrangert i regi av dette prosjektet, fikk de ulike enhetene utvikle noen felles visjoner for en bedre bydel.

Inkludering og normalisering har til nå i stor grad fokusert på selve botilbudet. Det er imidlertid i møte med andre man opplever deltagelse og mestring.

– Fokus må derfor i større grad rettes mot områdekvaliteter å bygge videre på, og hvordan kommunikasjon og koordinering kan bidra til sambruk og samhandling der både materielle og menneskelige ressurser kan deles og bidra til at gode historier skapes i inkluderende nabolag, sier Wågø.

Les mer i rapporten: Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson