Til hovedinnhold
Norsk English

Hva er det egentlig med denne NOx-en?

NOx finnes i eksosgass fra både biler og industri og forurenser lufta.  I tillegg bidrar NOx til global oppvarming. Her får du vite hvorfor. Illustrasjonsbilde: Thinkstock.
NOx finnes i eksosgass fra både biler og industri og forurenser lufta. I tillegg bidrar NOx til global oppvarming. Her får du vite hvorfor. Illustrasjonsbilde: Thinkstock.
Hva er egentlig NOx, og er gassen en klimasynder? Er diesel eller bensin verst, med tanke på NOx? Og hva har ozon med saken å gjøre?

– Hva er NOx?

– NOx eller nitrogenoksider, er en fellesbetegnelse på gassmolekyler som det stilles ganske strenge utslippskrav til: NO (nitrogenmonoksid) og NO2 (nitrogenoksid).  Disse dannes hovedsakelig ved forbrenning av alt som brenner. Noen ganger er N2O (dinitrogenoksid, eller såkalt lystgass) også inkludert i denne betegnelsen, forklarer SINTEF-forsker og forbrenningsekspert Mario Ditaranto, og fortsetter:

Faktisk er nesten 80 prosent av luften vi puster inn, og som forbrukes i en brann nitrogen. Nitrogenmolekylet (N2) som oksideres til NOx under forbrenningen kan stamme fra brensel som tre, kull, biodrivstoff, etc., men også fra luften selv. NOx har lenge vært kjent som en betydelig forurenser i alle typer sektorer: Transport, kraft og industri – i denne rekkefølgen. Flere tiltak og virkemidler er innført for å redusere NOx-utslippene.

– Hvorfor er det en forurensende gass?

– NOx er giftig for mennesker ved inhalering, allerede ved relativt lave konsentrasjoner (titalls ppm). NOx finnes i eksos fra bilmotorer og i skorsteinene til industrielle anlegg.

Denne eksosgassen (særlig NO2) er også ansvarlig for smog og den typiske brune skyen som dekker større byer og gir dårlig luftkvalitet. I tillegg er NOx er den viktigste kilden til sur nedbør. Disse gassene utgjør derfor ikke bare en atmosfærisk forurensning, men bidrar til generell forsuring av jord og vann, svarer Ditaranto.

– Er NOx fra biler en klimagass?

– Svaret er nei, men allikevel ja: Som beskrevet ovenfor består betegnelsen NOx av to molekyler. Deres relative konsentrasjon i eksos er avhengig av type av forbrenning – altså om det er bensin, diesel, eller for eksempel ved som forbrennes: Dieselbiler genererer mer NOx enn bensinbiler, på grunn av høyere trykk og temperatur i motoren.

Selv om den viktigste komponenten i utløpet av eksosrøret er NO, blir den oksidert til NO2 i løpet av kort tid. NO2 er ikke en klimagass i seg selv. Det vil si at hvis man fyller en flaske med NO2 og utsetter det for sollys, vil ikke temperaturen i gassen øke. Likevel er NO2 ansvarlig for dannelsen av ozon som er en drivhusgass, via sekundære reaksjoner med andre gasser.

Levetiden til ozon er kort (timer til dager), men allikevel påvirker ozon skydannelse og absorpsjon av karbon i planter. Dette påvirker også den globale oppvarmingen.

Levetiden for NOx i atmosfæren er derfor styrt av hvor raskt den omdannes til andre direkte skadelige komponenter (syrer og ozon), noe som kan ta timer eller dager. Konklusjonen er at NOx  ikke er en klimagass i seg selv, men utslipp fører allikevel til global oppvarming, understreker SINTEF-forskeren.

– Hva er problemet med ozon og stråling?
– Ozon i troposfæren, altså den laveste delen av jordens atmosfære hvor vi lever, er skadelig for levende arter og har en global oppvarmingseffekt gjennom samspillet som er beskrevet tidligere.

Samtidig er ozon helt nødvendig høyere opp i stratosfæren, fordi ozon beskytter oss mot ultrafiolett stråling fra sola. Ozon har også en avkjølende effekt i stratosfæren. Dessverre fører menneskelige aktiviteter til nedbryting av stratosfærisk ozon og til økning av bakkenær ozon.

– Hva med  klimaverstingen lystgass?

– N2O (lystgass) genereres også ved forbrenning, spesielt fra biomasse og kull i enkelte forbrenningsprosesser, men i mindre grad fra biler. Dessverre bidrar N2O til å redusere stratosfærisk ozon, som altså regnes som det «gode ozonet».

Den viktigste kilden til N2O-utslipp i atmosfæren kommer fra kunstgjødselbruk i landbruket.  I motsetning til NOx, er N2O en sterk drivhusgass: 300 ganger sterkere enn CO2 sett i et hundreårsperspektiv. Gassen har i tillegg en levetid på ca. 110 år i atmosfæren. Den bidrar til seks prosent av den globale drivhuseffekten, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

– Hvilken bil slipper ut mest N2O,  diesel- eller bensin?

Når det gjelder kjøretøyer er det ingen merkbar forskjell mellom diesel og bensin for lystgass-utslipp. Men ironisk nok dannes lystgass stort sett av katalysatorene som skal redusere bilens NOx-utslipp!

Den globale oppvarming virkningen av N2O er anslått å være i størrelsesorden en til ti prosent av de totale livsløpsklimagassutslipp i et kjøretøy, sier forbrenningsekspert Mario Ditaranto i SINTEF.

Saken sto opprinngelig i Gemini 26.04.2016.

Kontaktperson