Til hovedinnhold
Norsk English

Framtidas byggeprosess krever mer samhandling

Eikefjord skole
Byggingen av Eikefjord skole var det siste caset i SamBIM-prosjektet. Illustrasjon: L2 Arkitekter AS
Prosjekteringen av Eikefjord skole har vært pilot for en ny samhandlingsmodell for byggeprosjekter. I etterkant er alle aktørene enige om at dette er framtidas måte å samarbeide på.

Eikefjord skole var det siste prosjektcaset i FoU-prosjektet SamBIM (Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator).

Økt samhandling fra start

Eikefjord-prosjektet skiller seg fra tidligere prosjekter ved at samhandlingsmodellen kom inn allerede i tidligfasen. Prosjektet ble innledet med en felles workshop, og hele prosessen opplevdes som ny og annerledes for mange av aktørene. I prosjekteringsfasen og under produksjon på byggeplass førte samhandlingsmodellen til større grad av involvering av alle aktørene.

- En av de største fordelene med samhandling fra start, er at aktørene får formidlet tydelige forventninger til hverandre, og eventuelle misforståelser blir oppklart på et tidlig stadium. I tillegg følte alle involverte eierskap til prosjektet, sier seniorforsker Cecilie Flyen i SINTEF Byggforsk.

En annen fordel ved bruk av BIM og økt samhandling, er at bygningsinformasjonsmodellen fungerer som "referat", hvor all informasjon om prosjektet legges inn. Dermed spares tiden man ellers ville brukt på tradisjonelle referater.

Riktig detaljeringsnivå til riktig tid

Alle informantene i Eikefjord-prosjektet mente at den innledende samhandlingsworkshopen var viktig. Den forankret prosessen og ga eierskap til prosjektet fra begynnelsen hos alle aktørene. Utover i prosessen var ikke alle informantene like positive til samhandlingsfokuset. Noen mente det ble mye venting når det ble kjørt krasj-kontroller i BIM-modellen, tid som kunne ha vært anvendt på enkeltvis og tverrfaglig arbeid, heller enn med hele gruppen samlet.

Viktige forbedringspunkter for samhandlingsmodellen var: riktig detaljeringsnivå til riktig tid, og at det var behov for mindre samspill jo lenger ut i prosessen man kom. Flere aktører har brukt mer ressurser totalt i prosjektet, enn de ville gjort i en tradisjonell byggeprosess, men de tror dette vil bedre seg på sikt.

Til tross for forbedringsmuligheter, uttrykker alle aktørene i prosjektet at samhandlingsmodellen SamPRO er framtidens måte å jobbe på i byggeprosjekter. Skanska, som leder SamBIM-prosjektet, har allerede videreutviklet prosjektmodellen og brukt den i nye byggeprosjekter med godt resultat.

- Eikefjord-prosjektet har vært en fin arena for innovasjon da de riktige forutsetningene for å lykkes lå til grunn fra starten av, sier Thomas A. Sæve, Skanskas prosjektleder i SamBIM.

Les mer om Eikefjord-prosjektet i rapporten Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen.

Utforsk fagområdene