Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjonsprosjekt ga mindre tvangsbruk

Jobbglidning: Forskningsingeniør Nina Vanvik Hansen i SINTEF (t.v.) og spesialsykepleier Liv Mari Graffer Bye. Bye er en av sykepleierne ved revmatologisk poliklinikk på St. Olavs Hospital som nå utfører polikliniske konsultasjoner som tidligere ble gjort av lege. Foto: Unni Skoglund.
Jobbglidning: Forskningsingeniør Nina Vanvik Hansen i SINTEF (t.v.) og spesialsykepleier Liv Mari Graffer Bye. Bye er en av sykepleierne ved revmatologisk poliklinikk på St. Olavs Hospital som nå utfører polikliniske konsultasjoner som tidligere ble gjort av lege. Foto: Unni Skoglund.
En ny rapport konkluderer med at sykepleiere er svært gode innovatører når det gjelder nye helsetjenester. Det har blant annet ført til mindre tvangsbruk i psykiatrien.

INNOVASJON I HELSESEKTOREN: Sammen med oppdragsgiver Norsk Sykepleierforbund har forskere i SINTEF studert åtte innovasjoner, valgt ut fra 60 nyere prosjekter der sykepleiere har spilt og spiller en aktiv rolle i innovasjon. Casene ble valgt ut fra kriterier som geografisk og temamessig spredning, at både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skulle være representert, og at sykepleierne skulle ha ulike roller i innovasjonsprosessen.

Møtte dem på hjemmebane

For å få innsikt i hvordan sykepleierne er aktive i og bidrar til innovasjonsprosesser, brukte forskerne en kvalitativ tilnærming. De hadde en intensiv reiseperiode hvor de besøkte de åtte prosjektene rundt om i landet. Da møtte de både sykepleierne og annet helsepersonell på deres hjemmebane. Forskerne var i miljøet og observerte og gjorde også intervjuer med de involverte. Både sykepleiere og andre yrkesgrupper som vernepleiere, leger og helsefagarbeidere ble intervjuet. Det ble også gjennomført litteratursøk med fokus på sykepleiere og innovasjon, barrierer og drivere både i aktuelle norske forskningsinstitusjoner og i internasjonale databaser.

Prosjektet resulterte i rapporten "Sykepleiere + Innovasjon = ? - Sykepleiere som pådrivere og aktive deltagere i innovasjonsarbeid".

SINTEF-rapporten var ferdigskrevet i desember 2016. Medforfattere av rapporten, i tillegg til Aspnes og Vanvik Hansen, var: Anne Karen Aanonli (som også var ansvarlig for illustrasjoner og layout), Merete Rørvik, Jannike Kaasbøll og Synneva Storaas. SINTEF Teknologi og samfunn.

− Vi ser at sykepleiere kommer tett innpå pasientene og ser utfordringer og løsningsmuligheter. De har empati og omsorg og det å gi input og være aktive i innovasjonsprosesser faller dem naturlig, sier Espen Helge Aspnes, som jobber som rådgiver innenfor medisinsk teknologi i SINTEF.

− Å oppdage utfordringer for så å prøve å løse dem, er praksisnært for dem, legger han til.

Resulterte i mindre tvangsbruk

Et eksempel som trekkes fram i rapporten er fra Lovisenberg Diakonale Sykehus, som ønsket å redusere bruken av tvang mot psykisk syke pasienter. De ansatte hadde lenge opplevd at det ikke føltes godt å låse pasienter fast i såkalte beltesenger. Det har også lenge vært et helsepolitisk mål å redusere bruken av tvang i psykiatrien.

− For å redusere bruk av belteseng innførte de nye rutiner der de jobbet bevisst med kommunikasjonen med pasientene. De fjernet også beltesengen fra gangen hvor den før hadde stått svært synlig. De oppdaget at når de hadde gode rutiner på hvordan de møtte pasientene, så var det mulig å få ned bruken av belteseng, sier Aspnes.

− De så også at en rolig hånd kan ha stor effekt, tilføyer forskningsingeniør Nina Vanvik Hansen.

Ut med legen og inn med sykepleieren

Et av de andre prosjektene forskerne trekker fram er fra revmatologisk poliklinikk ved St. Olavs Hospital. Her fikk pasienter som legen hadde diagnostisert med leddplager og som var stabile, eller hadde milde eller moderate plager fikk tilbud om å bli oppfulgt av sykeplere i stedet for leger. Dette var en ordning man hadde dokumentert gode erfaringer med fra England og som løste mangelen på legeressurser ved poliklinikken.

− Her var det snakk om erfarne sykepleiere som overtok oppgaver fra legene, sier Aspnes.

Han forteller at en av fordelene med sykepleierkonsultasjonene er at pasientene slipper å forholde seg til mange ulike personer, de får møte samme sykepleier hver gang, som husker deres sykdomshistorie.

− Pasientene ga også tilbakemelding på at de hadde dypere samtaler med sykepleierne enn de hadde hatt med legen tidligere. Resultatet var at de var mer fornøyde med det nye opplegget, tilføyer Vanvik Hansen.

Overoppfyller forventningene

− Sykepleierne mestrer mer enn det som i utgangspunktet er forventet av dem. De er en av faggruppene som er velegnet til å jobbe med innovasjon. Foruten at de har nær kontakt med pasientene og ser deres behov, er de vant med å jobbe i team med andre faggrupper, sier Nina Vanvik Hansen, forskningsingeniør i SINTEF.

Nina Vanvik Hansen forteller at det var veldig spennende å dra ut og besøke de ulike casene, fordi de møtte mye begeistring blant sykepleierne de intervjuet.

− Vi møtte, nesten uten unntak, sykepleiere som stortrivdes i jobben sin og med glede viste fram prosjektene de var involvert i. Flere av dem hadde mange år bak seg som sykepleiere og var glade for å få nye utfordringer. Det var mange ildsjeler der ute som bidro til å inspirere kollegaene sine.

− SINTEF-rapporten gir innsikt i hvordan sykepleierne bidrar inn i innovasjonsprosesser. Den kan være med på å synliggjøre dette både blant de som jobber innad i helsesektoren og til folk utenfor. Synliggjøring er viktig, både for at prosessene skal sette seg og som inspirasjon til nye innovasjoner, sier Vanvik Hansen.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

02.05.2016 - 31.12.2016

Utforsk fagområdene