Til hovedinnhold
Norsk English

Tub glemmes i kampen mot HIV

Økt desentralisering av helsetjenesten i fattige land vil styrke kampen mot tuberkulose, ifølge norske forskere. Bildet er fra Malawi.  Illustrasjonsfoto: Stine Hellum Braathen / SINTEF
Økt desentralisering av helsetjenesten i fattige land vil styrke kampen mot tuberkulose, ifølge norske forskere. Bildet er fra Malawi. Illustrasjonsfoto: Stine Hellum Braathen / SINTEF

Tuberkulose ser ut til å falle mellom alle stoler i den sponsoravhengige helsesektoren i fattige Malawi. Sterk fokusering på HIV kan ha gitt deler av Afrika et enøyd helsevesen, ifølge forskere.

Innlegget Tub glemmes i kampen mot HIV dukket først opp på Gemini.no.

Malawi i det sørlige Afrika er en av verdens fattigste nasjoner. Her registreres 50 000 nye tub-tilfeller årlig, mot 5000 for 30 år siden. I dette landet har forsker Lisbet Grut funnet klare tegn på at informasjon om tuberkulose ikke når like godt ut til alle lag av befolkningen som det kampanjer mot HIV gjør.

SINTEF-forskeren har ledet et prosjekt der funksjonshemmede i landet ble intervjuet om sine epidemikunnskaper. Informantene viste seg å være godt informert om forholdsreglene mot HIV. Men forvirringen var stor når spørsmålene omhandlet årsaker til og behandling av tuberkulose.

Noen av informantene visste ikke at tub er smittsomt. Flere trodde at tub bare rammer HIV-smittede, og enkelte visste ikke om de var testet for tub eller ikke.

Funnene er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet PLOS ONE.

Bilde av Malawis flagg som er rødt, sort og grønt.

Info-mangel en barriere

– Forskjellen tyder på at det omfattende arbeidet for å forebygge HIV i Malawi, som støttes av flere internasjonale organisasjoner, gjennomføres på bekostning av informasjon om tuberkulose. Det er alvorlig, all den stund resistente varianter av tub er på rask frammarsj, sier Grut.

Malawi

Bruttonasjonalinntekt (BNI) per innbygger (kjøpekraftkorrigert og uttrykt i såkalte PPP-dollar):

  • 660 PPP$. Tilsvarende tall for Norge er 66 520 PPP$.
  • (PPP står for Purchasing Power Parities, kjøpekraftenheter på norsk. Når BNI måles ved hjelp av PPP, tar utregningen hensyn til prisnivå og kjøpekraft i hvert enkelt land).
  • Malawi er et av de fattigste landene i verden og i stor grad avhengig av bistand.

Innbyggertall:

  • 14 901 000
  • De aller fleste lever på landsbygda.

Areal:

  • 118 480 km2 (Norge: 385 196 Km2)

Kilde: Globalis/FN-sambandet. Illustrasjon: Thinktock

Funksjonshemmedes erfaring med tub-kampanjer er et godt mål på helsetjenestens kvalitet og tilgjengelighet i lavinntektsland, ifølge seniorforskeren.

Dette fordi funksjonshemmede i slike land jevnt over har dårligere tilgang på informasjon og helsetjenester enn den øvrige befolkningen.

– Mangel på informasjon er en barriere som stenger mange ute fra kampen mot tub. Undersøkelsen er unik og funnene såpass oppsiktsvekkende at de forhåpentligvis vil bidra til en styrking av det forebyggende arbeidet mot tuberkulose i Malawi, sier den erfarne helsetjenesteforskeren.

Helhetstankegangen ødelagt

– Har andre lavinntektsland det samme problemet?

– Det vi vet, er at mange bistandsgivere er sykdomsspesifikke organisasjoner. Noen av dem har konsentrert seg om kampen mot AIDS, andre mot malaria. I Malawi, et land der helsevesenet er totalt avhengig av bistand, ser det ut til at HIV-kampen har gjort det vanskelig å etablere en helhetstankegang innenfor helsestellet.

– Sannsynligvis skjer akkurat det samme i flere andre fattige land i Afrika. Det er å håpe at dette nå blir undersøkt, ikke minst for å få dokumentert om tub-kampen også i andre afrikanske land har problemer som lar seg løse.

Klinikker med dårlig logistikk

I alt 89 mennesker ble intervjuet i SINTEFs Malawi-prosjekt. Deriblant 47 voksne med ulike funksjonshemninger, og 11 pårørende til unge funksjonshemmede. I tillegg ble også helsearbeidere og lokale landsbyledere intervjuet.

SINTEFs Malawi-prosjekt

Tema/prosjektnavn:

  • Access to tuberculosis services for individuals with disability in Rural Malawi, a qualitative study.

Oppdragsgiver:

  • LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse

Samarbeidspartner:

  • Reach Trust, Malawi

Funnene viser at også logistikken knyttet til diagnostisering og behandling av tub er lite tilpasset funksjonshemmedes forutsetninger.

– Noen som hadde oppsøkt klinikkene var blitt avvist på grunn av personellmangel, andre fordi de hadde møtt opp på dager da klinikken ikke hadde tub-tilbud. Det er mer anstrengende for funksjonshemmede å ta seg til klinikkene enn det er for andre. Fikk de bomtur første gang, ble det gjerne ikke noen tur nummer to. Derfor rammer slike logistikkproblemer nettopp funksjonshemmede hardest, sier Grut.

Vil ha allmennhelse i fokus

– Hva må gjøres for å forbedre informasjonsspredningen og den mangelfulle logistikken?

– Helsevesenet i mange fattige land trenger omorganisering og heving av både kvaliteten og kapasiteten. Det betyr i klartekst at antallet kompetente helsearbeidere må økes, og at disse landene må få en desentralisert helsetjeneste som fokuserer på allmennhelse og ikke bare på enkeltsykdommer, sier Lisbet Grut.

Innlegget Tub glemmes i kampen mot HIV dukket først opp på Gemini.no.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2011 - 31.12.2014

Kontaktperson:

Stine Hellum Braathen

Utforsk fagområdene

Kontaktperson