Til hovedinnhold
Norsk English

Økt verdiskaping fra sjømatnæringen

Foto Killy Ridols - Patagonia
I siste rapport over verdiskaping og ringvirkninger fra norsk sjømatnæring, som SINTEF gjør på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, kommer det frem at verdiskapingen målt som bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) økte betydelig til samlet 61 milliarder kroner, basert på en produksjonsverdi på 172 milliarder kroner.

Næringens sykliske natur gjenspeiles også i tallene, med en stigende trend fra 2004 til 2006, en tilbakegang i 2007 og 2008, videre vekst frem til 2011 og en liten nedgang igjen i 2012, og markert opp i 2013. Slik vi kjenner utviklingen frem til nå vil næringens positive bidrag til nasjonaløkonomien også fortsette for i 2014-2015.
Summen av verdiskaping fra norsk sjømatnæring, inkludert ringvirkninger, har gått fra ca. 27 til 61mrd. NOK i perioden, noe som representerer en årlig gjennomsnittlig vekst på ca. 9,2 % per år. Veksten i Fastlands-Norge i samme periode var i gjennomsnitt 6,1 %.

Ringvirkningseffektene av næringen målt som bidrag til BNP er i 2013 på ca. 25 milliarder kroner, som utgjør omtrent 40 % av det totale bidraget. Ringvirkningene har i gjennomsnitt i perioden 2004 – 2013 vokst med nesten 8 % per år. Dette viser at selv om kjernevirksomhetene i næringen har en syklisk natur og verdiskapingen dermed svinger noe så gir den økende aktivitet og volum stadig opphav til økende ringvirkninger i det øvrige norske næringslivet. Hver krone i verdiskaping i norsk sjømatnæring skaper 70 øre i verdiskaping i andre næringer i Norge i 2013. Dette forholdstallet har variert mellom 0,60 – 1,10 i perioden 2007 – 2013.

I 2013 var det nesten 25 000 årsverk direkte tilknyttet sjømatnæringen, som igjen bidro til omtrent 24 000 årsverk i tilknyttet virksomhet (ringvirkninger). Det betyr at for hvert årsverk direkte sysselsatt i næringen (fiske/fangst, oppdrett og foredling) så skapes det tilnærmet også ett årsverk i tilknyttet virksomheter.

Akvakultur har svært høy verdiskaping per årsverk, hele 3,15 millioner kroner i 2013. Det er langt over gjennomsnittet for Fastlands-Norge, hvor verdiskaping per årsverk var på 0,9 millioner kroner. Fiske og fangst ligger litt over gjennomsnitt (0,96 millioner kroner), mens fiskeforedling (0, 75 millioner kroner) ligger en del under gjennomsnitt, men litt over gjennomsnittstallene for næringsmiddelindustrien generelt.

Fra 1970 til 2014 har sjømatnæringen nesten 10-doblet sitt verdiskapingsbidrag målt i faste priser. Til sammenligning er BNP totalt (inkl. olje- og gassvirksomhet) 3,7 ganger høyere, mens BNP Fastlands-Norge er 3,3 ganger høyere i samme periode. Dette er også en formidabel utvikling, men sammenliknet med sjømatnæringen er den svak.

Presentasjon av analysen med figurer

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2018 - 01.05.2020

Utforsk fagområdene