Til hovedinnhold
Norsk English

Ny kunnskap om overpumping av makrell

Slipping av fangst i fisket med not har vært et omdiskutert tema. Store notkast eller fangstmengde utover kjølekapasitet gjør overpumping aktuelt. Det hevdes at kvaliteten på makrell som har gjennomgått en overpumpingsprosess er forringet. SINTEF Fiskeri og havbruk, på oppdrag fra Fiskeridirektoratet, har studert hvordan kvaliteten på notfanget makrell blir påvirket av overpumping.

Det er gjennomført tre forskningstokt (2012, 2013 og 2014) for å vurdere kvaliteten på notfanget makrell som er direkte pumpet fra not til fangstfartøy og restkvantum som er pumpet over til et annet fartøy, såkalt overpumping. Med dette prosjektet har en ønsket å dokumentere eventuelle kvalitetsforskjeller på restkvantum opp mot den direktepumpede fangsten.
Under toktene i 2012-2014 ble det tatt i bruk seks ulike fartøy, hvorav to av forsøkene ble gjennomført med kystnotfartøy og ett med ringnot. Forsøkene ble utført med ulike fangstmengder og betingelser for pumpearrangement, pumpetid, pumpehastighet, nedkjølingstid, åte, værforhold og seilingstider osv.
Kort oppsummert viser resultatene fra de tre toktene følgende:

  • Signifikant høyere overlevelsesrate ved egen pumping enn ved overpumping, med en gjennomsnittlig overlevelsesrate på h.h.v. 53,4 % mot 23,9 %.
  • Måling av G-krefter viser at «lossekreftene» kun utgjorde 48% av pumpingen til fangstfartøy, mens «overpumpingskreftene» viser 129% mot pumping til fangstfartøy.
  • Gjennomgående god kvalitet på filet fra alle fartøy, men fartøy med høyest lagringstemp hadde mest spalting.
  • Andel skader er høyere for fisk fangstet med ringnot sammenlignet med fisk fra kystnot
  • Teksturmålinger (hardhet) viser ingen forskjell mellom fangstfartøy og overpumpingsfartøy. Det er heller ikke funnet noen forskjell av betydning fra fangst tidlig og sent i sesongen.

Resultatene viste at av de seks fangstene som ble levert, var det bare overpumpingsfartøyet fra forsøket med ringnot hvor prisen ble redusert grunnet dårligere kvalitet på råstoff. Dette var også det eneste toktet hvor det ble observert gjennomgående mer fangstskader på fisken sammenlignet med fangstfartøyet, og hvor G-kraftloggere viste at overpumpingen gav en økt påkjenning på fisken sammenlignet med fangstfartøyet.

Rapporter

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.08.2012 - 31.12.2012

Utforsk fagområdene