Til hovedinnhold
Norsk English

Leverandørindustrien doblet på ti år

Akkurat som oljenæringen har skapt en stor leverandørindustri, er det en kraftig vekst i næringslivet som leverer varer og tjenester til sjømatsektoren. De siste 10 årene har leverandørbedriftene doblet verdiskapingen.

I fjor eksporterte Norge sjømat for over 61 milliarder kroner. Sjømatnæringen skaper også betydelig økt aktivitet i omkringliggende næringsliv fastslår SINTEF Fiskeri og havbruk som har analysert verdiskapingen og de økonomiske ringvirkningene av hele næringen.

Analysen bygger på tall fra Statistisk Sentralbyrå, og 2014-rapporten er nå klar. Den omfatter offisiell statistikk til og med 2012 og viser at den samlede sjømatnæringen står for en verdiskaping (i form av bidrag til BNP) på over 46 milliarder kroner og en økende sysselsetting.

Ringvirkningene i andre næringer (leverandørindustrien) står for halvparten av verdiskapingen og har siden 2004 økt fra 12 milliarder til 24 milliarder kroner.

Oppgavene for leverandørindustrien blir stadig mer krevende og større. Leverandørbedriftene utgjør i større grad egne ”næringer” og som også går inn i store markeder utenfor Norge, framgår det av rapporten. Doblingen av verdiskapingen i leverandørindustrien gir en gjennomsnittlig årlig økning i ringvirkninger på 8,7 prosent per år i perioden 2004 – 2012.

 

Fiskeri og havbruk gir arbeid til 47.000
Den samlede fiskeri- og havbruksnæringen hadde i 2012 en sysselsetting på ca. 47.400 årsverk. Dette inkluderer ringvirkninger i andre næringer.

Den fiskeribaserte verdikjeden sysselsatte, inkludert ringvirkninger, ca. 24.700 årsverk totalt. Dette er en økning sammenlignet med tall for 2010. Den totale verdiskapingen fra den fiskeribaserte verdikjeden var i 2012 på ca. 23,8 milliarder kroner. Dette er en betydelig oppgang på ca. 3 milliarder fra 2010.

Den havbruksbaserte verdikjeden sysselsatte ca. 23.600 årsverk. Dette er en økning på ca. 2000 årsverk fra 2010. Den totale verdiskapingen fra den havbruksbaserte verdikjeden var i 2012 ca. 23,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 2010 og 2011 som i stor grad skyldes lavere priser per kilo for oppdrettet laks og ørret. Utviklingen de siste to årene har igjen gitt økning i prisene.

 

Verdiskaping per sysselsatt over gjennomsnittet 
Et interessant perspektiv på den enkelte næring sitt bidrag i nasjonaløkonomien, er næringen sin verdiskaping per årsverk. Dette sier hvor mye verdiskaping en næring får ut av den knappe faktoren arbeidskraft. Sammenlignet med andre næringer viser sjømatnæringen en verdiskaping per årsverk som er godt over gjennomsnittet i Fastlands-Norge.

Når de 50 norske næringene rangeres etter høyest verdiskaping per årsverk, kommer «Fiske og fangst» som næring nummer 9 og «Akvakultur» som nummer 14, mens «Fiskeforedling» rangeres som nummer 31.

 

Sammensetningen av ringvirkningene
Sammensetningen av ringvirkningene viser at de næringsgruppene hvor en finner de største ringvirkningene i annet norsk næringsliv:

  • Fiskefôr, ca. 2,8 mrd. NOK (12% av ringvirkningene)
  • Varehandel ca. 1,9 mrd. NOK (8%)
  • Faglig, rådgivende og teknisk tjenesteyting, ca. 1,8 mrd. NOK (7%)

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

30.11.2013 - 30.04.2014

KONTAKT

Ansattinfo mangler 

FINANSIERING

FHF

Utforsk fagområdene