Til hovedinnhold
Norsk English

Enkel metode for å estimere buksprenging

Et av de viktigste kvalitetsproblemene i pelagisk sektor er buksprenging, dvs at buken sprekker. Slik fisk kan ikke brukes i filetproduksjon, men går gjerne til bearbeidede produkter til en lavere pris.

 

Enzymaktivitet i buken, som bryter ned fiskens proteiner, antas å være årsaken til buksprenging. SINTEF Fiskeri og havbruk har jobbet med problemstillingen og resultater viser at både mengde og type åte er viktig for buksprenging i sild.

I dag rapporterer flåten inn mengde åte i fangsten på en subjektiv skala (1-4) ihht. kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer. Men mengde åte alene gir ikke en direkte indikasjon for sannsynligheten for sprenging, da det er fiskens fordøyelsesenzymer som har lekket fra tarmen til buken som forårsaker sprengingen. I tillegg vil subjektive målinger alltid gi usikre vurderinger, og vil ikke si mye om kvalitet og kvalitetsendringer ved RSW-lagring av fisken.

Målet i prosjektet er å utvikle en anvendelig hurtigtest for å estimere enzymlekkasje i pelagiske fiskearter som kan brukes både av fiskere og landindustrien. Vanlige biokjemiske analyser for en nøyaktig måling av enzymaktivitet i fisk er tidskrevende og ikke anvendbar på fiskefartøy. Det var derfor ønskelig å finne en brukervennlig hurtig metode som kan gi fiskerne og landindustrien et estimat på fiskens tilstand rett etter fangst.

Metoden er testet ombord på nyfanget sild (NVG og Nordsjøsild) og makrell med og uten åte, samt ved mottaksanlegg. En enkel brukervennlig måleprotokoll er utarbeidet for å estimere enzymlekkasje i pelagiske fiskearter. Måleutstyret er kommersielt tilgjengelig og krever svært lite opplæring. Metoden er brukervennlig og gir en objektiv vurdering av protein-nedbrytende aktiviteter i fisken. Denne enzymatisk aktiviteten bidrar til bukssprenging. Målingen tar ca 10 sekunder per prøve og data kan registreres automatisk og logges til en PC.

 Det neste steget i arbeidet med å implementere den nye objektive metoden er å koble resultater fra målinger med kvalitetsendringer i tidsrommet fra fangst til levering mottaksanlegget. Det er planlagt at flere fartøy skal teste ut utstyret gjennom den kommende makrellsesongen, og samle inn data. På den måten vil en kunne utarbeide en skala for målemetoden som sier noe om potensiell grad av buktæring og faren for buksprenging. I framtiden er det ønskelig at resultater fra den objektive målemetoden kan implementeres ved auksjon av fisken, i tillegg til dagens subjektive skala (1-4).

 Prosjektet er finansiert av FHF og utføres i samarbeid mellom SINTEF Fiskeri og havbruk, Prof. Iciar Martinez ved Universitetet i Baskerland, M/S Kings Bay, M/S Bøen, M/S Eros, Egersund Seafood og Norges Sildsalgslag.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.10.2011 - 01.03.2013

Kontaktperson:

Rasa Slizyte

Utforsk fagområdene

Kontaktperson