Til hovedinnhold

Tømmertransport i kyststrøk

Tømmertransport over kaiterminal fra kystskogfylkene kan økes fra 0,4 millioner til 2 millioner kubikkmeter tømmer årlig. Ved å utnytte avvirkningspotensialet i kystskogen, vil det være økonomisk gunstig å renovere eller etablere inntil 60 tømmerkaier langs kysten, fra Rogaland til Finnmark. Basert på erfaringstall er de forventede investeringskostnadene for disse kaiene beregnet til rundt 300 millioner kroner.

Kaia til Moelven Granvin Bruk AS. Foto: Vibeke S Nørstebø

Bakgrunn

I Norge er det en politisk målsetning at tømmeravvirkningen fra skogen skal fordobles i løpet av de neste ti årene. Størstedelen av landets potensial for økt avvirkning står i kystfylkene, og kystskogbruket vil politisk sett bli langt viktigere for Norge de kommende 20-30 årene enn det har vært tidligere. Til kystskogbruket regnes i denne sammenheng all skogbruks- og treforedlingsvirksomhet i kystfylkene fra Rogaland til og med Finnmark. Kystskogbruket står overfor flere utfordringer som gjør det særdeles viktig å ta gode strategiske valg i årene fremover. Viktige utfordringer presenteres i "Melding om kystskogbruket 2008”, og her slås det også fast at infrastrukturen i skogbruket langs kysten må prioriteres. Dette krever en god forståelse av hele transportkjeden fra skog via tømmerkaier til industrien, for ulike typer skogsvirke.

SINTEF ved avdeling Anvendt økonomi har fått i oppgave å utarbeide en prioritert plan for utbygging av tømmerkaier langs norskekysten fra Rogaland til Finnmark som minimerer de samlede transport- og investeringskostnadene, slik at forholdene legges til rette for en rasjonell virkeslevering fra skog til industri.

Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag fylkeskommune og Kystskogbruket 

Les SINTEF-rapporten Transport av skogvirke i kyststrøk

Kontaktperson: Vibeke Stærkebye Nørstebø

Publisert onsdag 30. november 2011

Kontakt

Prosjektleder Vibeke Stærkebye Nørstebø 

Presseomtaler

Effektive verdikjeder for skogbruket i Nordland Fylkesmannen i Nordland 03.07.2014

Mer båttransport av skogsvirke Regjeringen 29.11.2011

Landbruksministeren mottok SINTEF-rapport Kystskogbruket 29.11.2011