Til hovedinnhold
Norsk English

Forskning og praktiske løsninger på HMS utfordringer

Antall ulykker i den norske fiskeflåten er kraftig redusert de siste ti årene. Men for å fortsette den positive utviklingen kreves det innsats på både forskning og opplæring. Derfor er HMS fokusområde for både SINTEF, forvaltning og næring i 2012.

Fiskerinæringen er en av de mest ulykkesutsatte næringene og det heller ikke uvanlig med slitasjeskader blant fiskerne. Selv om det å være fisker har blitt adskillig lettere de siste årene som følge av implementering av nytt og bedre utstyr, har man fortsatt store utfordringer.

Viktig med videre forskning på HMS
Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag er en av de som mener det er viktig med fortsatt forskning for å redusere ulykker og skader. –Jeg tror faktisk at forskning på dette området har mye for seg i form av en forbedring av fiskernes helse samt at sikkerheten om bord kan bli bedre, sier Jonassen. –Vi ser at en del av de ulykkene som skjer kommer som følge av ubetenksomhet eller gale avgjørelser hos den som har ansvaret om bord. Med andre ord er det slik at det ikke bare er et regelverk som kan bidra til å forhindre ulykker, man må også ha sikkerhet som en grunnleggende ide når man er fisker og ikke minst skipsfører og har ansvar for båten. Et sentralt spørsmål blir derfor om hvordan man kan få fiskerne til i større grad å tenke sikkerhet.

Finn løsninger på praktiske problemer
Jonassen er opptatt av at fokus må være å løse de praktiske problemene som gjøre fiskeryrket risikoutsatt. –Utfordringene som må løses fremover er mange, ikke minst i forhold til at en må komme frem til legitime tiltak som gjør at en unngår forlis med en fatal utgang for de som er om bord. Fiskefartøy er en svært bevegelig arbeidsplas og de fleste ulykkene om bord er derfor fallulykker og mange fiskere pådrar seg skader som følge av dette. Her bør det forskes på hvordan en skal redusere denne typen ulykker.

Sjøfartsdirektoratet er også opptatt av at kunnskap om HMS er viktig for å skape gode holdninger. –Utvikling av teknologiske hjelpemidler som kan erstatte manuelle operasjoner, utvikling av nytt og bedre verneutstyr eller alternative arbeidsmetoder, kan ha stor sikkerhetsmessig gevinst. Derfor er forskningsresultater til god hjelp for Sjøfartsdirektoratet når vi skal drive målrettet sikkerhetsarbeid i samarbeid med næringen. Det er også viktig at resultatene fra forskningsarbeidet blir kommunisert ut til fiskebåtrederiene og andre som driver med sikkerhetsarbeid mot denne målgruppen, slik at en bidrar til økt kunnskap og læring i næringen, sier seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet, Hilde Stange.

SINTEF utvider staben
Trine Thorvaldsen SINTEF Fiskeri og havbruk har i mange år jobbet sammen med næringa for å løse HMS-utfordringer. Nå ønsker vi å styrke vår kompetanse på HMS og har i høst ansatt Trine Thorvaldsen som i sin doktorgrad ser på fiskernes egen forståelse av risiko og hvordan det påvirker deres arbeidshverdag. For å forstå hvordan den praktiske hverdagen fortoner seg har hun i løpet av dette arbeidet vært med flere fartøy ut på fiske. Som forsker vil hun fortsette i prosjekter som fokuserer på å bedre arbeidsforhold i fiskeri- og havbrukssektoren.

-Ved å ansette Trine får vi en verdifull fagutvidelse på HMS-området. Å angripe HMS-utfordringer gjennom bruk av nye metoder vil føre til enda bedre løsninger for våre kunder, sier forskningssjef Vegar Johansen.