Til hovedinnhold
Norsk English

HMS-status i den norske fiskeflåten

SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet skrevet en rapport om HMS-status i den norske fiskeflåten. Rapporten har blant annet sammenlignet personulykker og ulykkesfrekvens i fiske og fangst i perioden 1999-2009 sammenlignet med tall fra landbruk, havbruk og offshore.

Tallene viser at antall dødsulykker i fiskeflåten er betydelig redusert siden 90-tallet, men at ulykkesfrekvensen fremdeles er høy sett i forhold til andre næringer. Selv om landbruksnæringen totalt hadde flere dødsulykker i løpet av tiårs perioden (106 ulykker mot 87 i fiske- og fangstflåten), gjør de store forskjellene i antall sysselsatte at fiskeflåten har en høyere ulykkesfrekvens per ansatt.

Når det gjelder personskader viser skadefordelingen at det er fire kategorier som er dominerende: sundriving/åpent sår, overflate/slagskade, bruddskader og forstuving/forstrekning. Disse skadene utgjør 74% av alle registrerte skader. Det er tydelig at det er aktiviteter i forbindelse med fangsting, det vil si redskaps- og fangstarbeid som gir flest personskader ombord på en fiskebåt. Av de rapporterte skadene fører hele 77% prosent til et fravær på mer enn 72 timer (3 døgn).

Innføringen av Sikkerhetsopplæringen for fiskere som kom skikkelig i gang på 90-tallet, sammen med en bedring i standard på fiskefartøyene kan være forklaring på nedgangen i antall ulykker, men det at tendensen har flatet ut de siste årene bør være gjenstand for videre undersøkelser. SINTEF Fiskeri og havbruk har opprettet en egen faggruppe for HMS for å styrke vårt arbeid på dette temaet fremover.

Kontakt

Seniorforsker {DynamicContent:Ansatt link}

Forskningsleder {DynamicContent:Ansatt link}

Ressurser

Den norske fiskeflåten - HMS-status 2010