Til hovedinnhold
Norsk English
SINTEF Energi - Årsrapport 2021

Vi former fremtidens bærekraftige energiløsninger

Hvem er vi og hva gjør vi?

SINTEF Energi er et forskningsinstitutt for anvendt forskning, som skaper innovative energiløsninger. Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen og infrastrukturen nasjonalt og internasjonalt for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester og styrke deres konkurransekraft.

SINTEF, globalt og lokalt

SINTEF Energi har en særlig oppgave i å bidra til å ta i bruk ny teknologi, inkludert nye muliggjørende teknologier, for å realisere neste generasjon energiløsninger. Vår forskning støtter opp om FNs bærekraftsmål og vi er verdensledende innen områder som havvind, sol, bioenergi, batterier, smart grids, elkraftkomponenter, markedsmodeller for vannkraft, energieffektivisering, utslippsfri transport, hydrogen, CCS, samt lavutslipp olje og gass.

Verdensledende løsninger

Vi tilbyr verdensledende laboratorier og testing, digitale løsninger og programvare. Vi har en sterk posisjon i EUs rammeprogram, og er involvert i åtte av Forskningsrådets Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og leder et petrosenter for lavutslipp på norsk sokkel.

Fjoråret viste at SINTEF Energi og våre partnere har en usedvanlig sterk vilje og evne til å omstille seg.

Jeg er stolt og imponert over den høye aktiviteten, og at vi på tross av omstendighetene har fått gjennomført våre forskningsprosjekter sammen med viktige samarbeidspartnere i næringslivet og NTNU.

SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

SINTEF sin visjon er «Teknologi for et bedre samfunn» og SINTEF Energis formål er å forme fremtidens klimateknologi og bærekraftige energiløsninger. FNs bærekraftsmål er førende for vår strategi og virksomhet og konsernet har forpliktet seg til alle de 17 bærekraftsmålene til FN. SINTEF Energi bidrar i hovedsak til disse målene:
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Ren energi til alle

Vår forskning skal bidra til at ulike energiløsninger har et lavt klimafotavtrykk, høy forsyningssikkerhet, men også at løsningen er effektiv og økonomisk. De aller fleste av våre forskningsprosjekter bidrar til mål nummer 7.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Stoppe klimaendringene

Skal vi unngå store klimaendringer, må vi begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C. Vi bidrar til mål nummer 13 ved å utvikle teknologi som kutter utslipp og med å utvikle nye, bærekraftige energiløsninger som erstatter mindre miljøvennlige.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Industri, innovasjon og infrastruktur

Infrastruktur for energiforsyning, både på land og offshore, er sentrale funksjoner for robuste samfunn. Flere av våre prosjekter bidrar til å bygge solid infrastruktur, i tillegg til mer innovativt næringsliv. Vi har flere prosjekt som bidrar til bærekraftig industrialisering gjennom å utvikle energieffektive løsninger.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

SINTEF Energi jobber med smarte byer og lavutslippstransport. Vår forskning bidrar til å utvikle bærekraftige nabolag uten utslipp av drivhusgasser og vi utvikler løsninger for sikker og utslippsfri transport ved hjelp av ulike energibærerere.
SINTEF Energi og FNs bærekraftsmål

Livet på land

SINTEF Energi jobber med energiløsninger som tar hensyn til naturen. Vi har spesielt lang erfaring med dette innen vannkraft.
Noen prosjekter som viser hvordan vi bidrar til bærekraftmålene

Himalayan Aquatic Biodiversity and Hydropower

Sikker og rimelig tilgang til energi, er en av de viktigste tiltakene for å utrydde fattigdom. I dag mangler 30 prosent av innbyggerne i Nepal tilgang til det offentlige strømnettet. Landet har et stort teoretisk potensial for å bygge ut vannkraft som kan forsyne hele regionen med elektrisitet. Forskere fra SINTEF hjelper nepalske myndigheter med å identifisere regulatoriske grep slik at utbygging og forvaltning av vannkraft tar hensyn til mennesker, natur og dyreliv.

Noen prosjekter som viser hvordan vi bidrar til bærekraftmålene

HighEFF: Datasentre som varmekilde

Det siste tiåret har behovet for regnekraftøkt eksponentielt, noe som gjør datasentre til en raskt voksende industri. Det er beregnet at datasentre vil bruke 20 prosent av strømmen i verden innen 2030. Men datasentre produserer også mye varme og kan bli varmekilder i stedet for energisluk. Hvis vi bruker væskebaserte kjølesystemer i stedet for luftbaserte, kan vi hente varme med høyere temperatur som kan brukes til andre formål.

HighEFF forsker på både bruk av overskuddsvarme og energieffektiv industri.

Noen prosjekter som viser hvordan vi bidrar til bærekraftmålene

NCCS: CO₂-fangst og -lagring

CO₂-fangst og-lagring, også kalt CCS, er en teknologi som fanger, transporterer og lagrer CO₂ trygt under bakken. Skal vi begrense den globale temperaturøkningen, er det ikke nok å kutte utslipp, vi må også fjerne klimagasser fra atmosfæren. CCS er en metode som kan bidra til negative utslipp om man fanger CO₂ fra for eksempel biologisk søppel. Ved å fjerne CO₂-utslipp fra naturgass med CCS, blir sluttproduktet rent hydrogen. CCS er også den eneste teknologien som kan gi nullutslipp fra bransjer som stålindustri, gjødselproduksjon og sementfabrikker.

Noen prosjekter som viser hvordan vi bidrar til bærekraftmålene

OCEANGRID

Grønn strøm fra flytende havvindanlegg kan dekke det mangedobbelte av dagens globale energibehov. SINTEF’s forskningsmiljøer innen havvind er verdensledende, og er brobyggere ut i det internasjonale markedet. I Havnett-prosjektet skal SINTEF, NTNU og UiO samarbeide med tretten industripartnere for å utvikle løsninger for lønnsom utbygging av havvind, inkludert hvordan kraften fra havvind skal knyttes til strømnettet og gi fornybar energi til flere.

SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

SINTEF i Norge.svg

SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

ZeroKyst avkarbonisering av sjømatnæringen

ZeroKyst skal skape et raskt teknologiskifte for alle fartøytyper i sjømatnæringen. ZeroKyst vil bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030, og har et verdiskapingspotensial på minst 100 mrd. NOK. Prosjektet skal også utvikle nye løsninger for fleksibel og kostnadseffektiv hydrogenproduksjon, -distribusjon og -fylling, samt utvikle og teste ladeinfrastruktur med effektive løsninger og utnyttelse av strømnettet.
SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

Vedovner i Otta, Oslo, Fredrikstad og Nykøbing i Danmark

SINTEF Energi har siden åttitallet forsket og utviklet moderne vedovner med stadig bedre effekt og mindre utslipp sammen med vedovnsprodusenter. Vi jobber med primært fire vedovnsprodusenter: Norsk Kleber, Dovre, Jøtul og Morsø Jernstøberi i Danmark. Et eksempel på et forskningsprosjekt der disse fire deltar er WoodCFD. I WoodCFD er målet at man, ved hjelp av avansert CFD (computational fluid dynamics) som bruker numeriske analyser og datastrukturer, utvikler et brennkammer med minimale utslipp.
SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

Tester ut batterier i strømnettet

Hvordan skal man integrere batterier i strømnettet på en god måte? Det treårige forskningsprosjektet IntegER støttet av Norges forskningsråd skal finne svarene, blant annet ved å høste erfaringer fra demoprosjekter hos prosjekteier Skagerak Nett og de andre store nettselskapene som deltar i prosjektet. Disse partnerne er: Agder Energi, Lyse, NTE, BKK Nett, Eidsiva Nett, Hafslund Nett, Helgelandskraft, Energi Norge, Smartgridsenteret og NVE. Prosjektet tester ut ulike batteriprosjekter i Norge. Et av disse casene er et 1 MWH-batteri på Odd Stadion eid av Skagerak Energi. I et annet case skal bl.a. Flakk-Rørvik-sambandet og Orkla City installere batterier.
SINTEF Energi har kunder og prosjekter over hele Norge

GoNorth utforsking av Polhavet

GoNorth er et program for utforsking av Polhavet. Programmet omfatter 13 utdannings- og forskningsinstitusjoner fra hele Norge og ledes av Gunnar Sand fra SINTEF. GoNorth motiveres av at Norge i 2009 fikk medhold fra FNs kontinentalsokkelkommisjon om en utvidet sokkel nord for Svalbard, et område vi har svært lite kunnskap om. I første omgang bevilger regjeringen penger til å organisere flerfaglig forskningssamarbeid, i neste omgang er ambisjonen å sjøsette tokt i samarbeid med internasjonale partnere. Prosjektets partnere er UiT, UiB, UiO, NTNU, Universitetssenteret på Svalbard, Akvaplan-Niva, Norges geologiske undersøkelser, Nansensenteret, NORCE, NORSAR, NUPI og Norsk Polarinstitutt.

SINTEF Energi har stor internasjonal forskningsaktivitet, spesielt i Europa

For å bidra til å nå FNs bærekraftmål og bransjens markedsbehov er det viktig at vår forskning er internasjonalt fremragende, og å bidra til å bygge allianser internasjonalt. SINTEF Energis nære samarbeid med industrikunder, gir oss et godt fundament for å gripe mulighetene internasjonalt, spesielt innen EUs forskningsprogram. Derfor har SINTEF Energi hatt et kontor i Brussel siden 2015.

SINTEF i verden.svg

Internasjonale prosjekter

Nye gasser for GIS

Nye gasser for GIS er eksempel på et nasjonalt og internasjonalt prosjekt ledet av SINTEF Energi. Hovedmålet til prosjektet er å bidra til fremtidens bærekraftige og robuste kraftnett ved å forske på SF6-alternativer for distribusjons- og transmisjonsnettet, også i et langtidsperspektiv. Ved å finne en god erstatning til SF6 kan miljøavtrykket til Norges og verdens koblingsanlegg reduseres kraftig.

SINTEF Energi leder fem nasjonale forskningssentre

I februar 2022 fikk SINTEF Energi tildelt forskningssenteret HYDROGENi.

FMEs_2.png

SINTEF Energi er vertskap for fem Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

FME NorthWind

NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker. I tillegg til forskningspartnerne SINTEF, NTNU, NINA, NGI og UiO er over 40 norske næringslivspartnerne med. NorthWind  ledes av sjefforsker John Olav Tande i SINTEF Energi.

SINTEF Energi er vertskap for fem Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

FME NCCS

NCCS sin hovedoppgave er å realisere rask implementering av CO2-fangst, transport og lagring (CCS), gjennom industri- og forskningsdrevet innovasjon. NCCS skal også sikre at Norge forblir en internasjonalt ledende aktør innen CCS-området og bidra til at storskala CO2-lagring i Nordsjøen blir mulig.
SINTEF Energi er vertskap for fire Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

FME HighEFF

HighEFF utvikler kunnskap og teknologi for en mer energieffektiv, konkurransedyktig og miljøvennlig industri på utstyr, fabrikk og regionsnivå. Målet er å utvikle løsninger for effektiv energiutnyttelse slik at norsk industri kan bli verdens mest energieffektive.
SINTEF Energi er vertskap for fem Forsningssentre for miljøvennlig energi (FME)

FME CINELDI

CINELDI forsker på de teknologiene og løsningene som lar oss oppgradere og digitalisere strømnettet på en kostnadseffektiv og sikker måte, slik at strømnettet er rustet til å håndtere økt etterspørsel etter strøm, økt effektbehov og mer ikke-regulerbar fornybar energi. Forskningen skal bidra til å legge til rette for mer fornybar energi i kraftnettet, elektrifisering av transport og mer effektiv energibruk både i private hjem og i industrien.

LowEmission

LowEmission er et forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Partnerne er verdensledende norsk og internasjonal industri, leverandører, operatører og energiselskaper, samt SINTEF, NTNU og andre topprangerte universiteter og forskningsinstitutt. Målet er å legge til rette for nullutslippsproduksjon av olje og gass på norsk sokkel.

De siste fem årene har SINTEF Energi hatt en økningi antall NVI-publiseringer på nesten 25 %.

Vitenskapelig publisering er sentralt for å sikre at forskningen holder høy internasjonal standard. SINTEF Energi har en målsetning om minst ett publiseringspoeng pr. forskerårsverk.

Publikasjoner og poeng.png

Netto driftsinntekt

Netto driftsinntekt.png

Netto driftsmargin

Netto driftsmargin.png

Overskudd investeres i ny kunnskap

SINTEF Energis overskudd investeres i laboratorier, vitenskapelig utstyr, bygninger og utvikling av ny kunnskap.
Tallene viser 229 millioner i investeringer siste ti år.

Overskudd investeres i ny kunnskap.png

Finansieringskilder

Finansieringskilder.png

Ansatte

Ansatte.png

Publikasjoner

Publikasjoner inkl formidling.png

Publikasjonsnivå

Publikasjonsnivå2.png

Systemet med publiseringspoeng inndeler vitenskapelige publiseringskanaler i to nivåer etter kanalens prestisje, der nivå 2 er det høyere nivået. Bare inntil de 20 % beste publiseringskanalene er klassifisert som nivå 2 nasjonalt.