Til hovedinnhold
Norsk English

Fjoråret viste at SINTEF Energi og våre partnere har en usedvanlig sterk vilje og evne til å omstille seg.

Jeg er stolt og imponert over denhøye aktiviteten, og at vi på tross av omstendighetene har fått gjennomført våre forskningsprosjekter sammen med viktige samarbeidspartnere i næringslivet og NTNU.

SINTEFs viktigste oppgave er å bidra til bærekraftig utvikling av samfunnet og skape et fremtidsrettet, konkurransedyktig norsk næringsliv. Da det ble lyst ut Grønn plattform prosjekter i fjor, ble vi møtt av en sjeldent stor interesse fra norske bedrifter og offentlige virksomheter. I disse prosjektene bidrar bedriftene med egenfinansiering, noe jeg mener er en nøkkelfaktor i et forpliktende partnerskap. Som et resultat av utlysningen fikk SINTEF tildelt rekordmange prosjekter som skal skape nye, grønne arbeidsplasser spredt ut over hele landet. Jeg gleder meg å følge prosjektene fremover.

Jeg skriver dette i mai 2022 og det er vanskelig å ikke nevne den alvorlige situasjonen Europa er i. Det er urolige tider hvor energipriser og forsyningssikkerhet har blitt ett av de viktigste temaene i offentligheten. Situasjonen vi står i krever i enda større grad at norsk forskning sees i en europeisk sammenheng. Gjennom våre EU-prosjekt og vårt internasjonale nettverk, er SINTEF Energi i en unik posisjon til å bidra.

I november 2021 var hele verden samlet i Glasgow under klimatoppmøtet COP26. Her møtes politikere, frivillige organisasjoner og næringsliv mens det var forhandlinger. SINTEF var til stede for å dele vår kunnskap om klimaløsninger som CCS, hydrogen, havvind, transmisjon, utslippsfri transport med mer. Vi hadde også et felles arrangement med NTNU som handlet om grønn omstilling av Nordsjøen. Det var stor internasjonal interesse rundt vår forskning, noe som viser at det vi gjør er viktig og riktig i en verden som skal bli utslippsfri innen 2050.

Skal vi klare å nå klimamålene, må vi jobbe med løsninger med lang og kort horisont samtidig. EU har på rekordtid lagt en plan for hvordan de skal klare å bli uavhengig av russiske olje og gass. Norge har også satt i gang et arbeid med Energikommisjonen som skal kartlegge fremtidens energibehov og foreslå økt energiproduksjon.

Forskning og kunnskapsutvikling tar tid, krever tålmodighet og langsiktighet. Samtidig haster klimaomstillingen. Da er våre store nasjonale forskningssentre viktige. Sentrene NCCS, NorthWind, HighEFF, CINELDI og LowEmission samler hver seg fra 30 til 60 partnere fra norsk næringsliv og akademia. Dett e er viktige landslag for omstillingen av Norge. I 2021 ble flere av disse sentrene midtveisevaluert. Evalueringen viste at disse sentrene har produsert grunn leggende forskning og forståelse, pilotprosjekter for uttesting av ny teknologi og innovasjoner som allerede er blitt tatt i bruk av partnerne i sentrene. Sammen med NTNU har sentrene «produsert» flere hundre master og ph.d. stipendiater som jo er fremtiden innen både forskning og industri.

Alle disse gode løsningene er avhengige av den kompetansen vi har, og den kompetansen vi klarer å tiltrekke oss. SINTEF Energi har de siste årene hatt en jevn vekst i antall ansatte, og i 2021 var det rekordmange som ville ha sommerjobb hos oss. Jeg er veldig stolt av sommerforskerprosjektet, både av studentene og av innsatsen ti l de som organiserer dette.

Det er ingen enkle løsninger på verken strømpriskrise, klimakrise eller energikrise, men vi har bevist gang på gang at vår forskning virker. Noen ganger kan det ta måneder, men oftest skaper vi\ resultater sammen med våre partnere over flere år. Og det er akkurat dette sterke, langsiktige samarbeidet som gjør at jeg er trygg på at SINTEF Energi er rigget for fremtiden!

Tilbake til årsrapportsiden

Nøkkeltall

588 Prosjekt

439 kunder

147 internasjonale kunder

Kontaktperson