Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå vannskader i næringsbygg

Næringsbygning uten våtrom – rør med gjenge- eller loddeskjøt. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk har observert flere tilfeller av manglende oppfølging av funksjonskrav i TEK10 når det gjelder lekkasjesikkerhet for rørføringer i næringsbygninger.

De horisontale rørføringene er ofte ført over nedfôret himling i korridorer eller andre åpne fellesarealer. Mulighet for utskifting av rørene er vanligvis ivaretatt fordi rørene ligger over en systemhimling som kan fjernes. Hovedutfordringen er å sikre horisontale rørføringer slik at lekkasjer blir varslet og stoppet før det blir en skade.

Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller to viktige funksjonskrav ved montering av vannrør i bygninger:

  • Rørene skal være mulige å skifte
  • Vannlekkasjer skal oppdages og ikke medføre skade

I boliger og leiligheter som krever små rørdimensjoner oppfylles disse kravene ved å legge rørene som rør i rør-system. I næringsbygg og skoler som krever store rørdimensjoner finnes ikke et tilsvarende system, noe som medfører at disse rørene ofte legges i strid med funksjonskravene nevnt over.

Utfordringer

Horisontale rørføringer i næringsbygninger som både ivaretar utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet, har vist seg vanskelig å få til i praksis. Det kan skyldes at hverken arkitekt eller prosjekterende har hatt fokus på dette under prosjektering. Videre kan det tyde på manglende kunnskaper eller holdninger om emnet. I noen tilfeller kan utfordringen være at arkitekter setter av for liten plass til sjakter og tekniske installasjoner. Liten plass til vannførende installasjoner kan gjøre det vanskelig for prosjekterende og utførende å finne gode tekniske løsninger.

Lekkasjepunkter og lekkasjerisiko

De fleste lekkasjer fra vannrør i nye næringsbygg oppstår mellom rør og rørkoblinger. Årsakene er vanligvis monteringsfeil, og i noen få tilfeller produktfeil. For å unngå lekkasjer mener SINTEF Byggforsk det er viktig å fokusere på sammenføyningen mellom kobling og rør. Sannsynligheten for at det oppstår en vannlekkasje i forbindelse med koblingen er vesentlig større enn at det oppstår en lekkasje på selve røret.

Fokus på rørføring i næringsbygninger må derfor først og fremst rettes mot å velge robuste koblingsløsninger, samt sikre koblingspunktene med lekkasjestopper eller plassere de i rom med sluk.

Det finnes mange forskjellige skjøtesystemer med varierende grad av lekkasjerisiko. Mekaniske rørkoblinger (f.eks. klemringskopling, presskopling, innstikkskopling) krever stor grad av nøyaktighet ved montering, og er derfor mer risikoutsatt enn tradisjonelle gjenge- eller loddeskjøter. Hvis en mekanisk kobling løsner fra røret, kan den forårsake full vannutstrømning, mens lekkasje fra en gjenge- eller loddeskjøt vanligvis begrenser seg til drypplekkasjer.

Konsekvensene ved feilmontering er altså større ved bruk av mekaniske koplinger. I nye næringsbygg brukes der hovedsakelig mekaniske koplinger. Rørdimensjonene er relativt store. For å unngå skader er det derfor viktig å raskt få stoppet vanntilførselen til lekkasjestedet.

Eksempel på lekkasjesikker montering

I rapporten SINTEF Fag 30 Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger, har vi vist flere eksempel på hvordan forskjellige typer vannrør og skjøtesystemer kan monteres på en sikker måte.
Her viser vi to eksempler på hvordan kobberrør med henholdsvis gjenge/loddeskjøt og mekaniske koplinger kan monteres for å tilfredsstille funksjonskravet til lekkasjesikkerhet.

Figur 1 viser en utskiftbar og delvis lekkasjesikker løsning for rør med gjenge- eller loddeskjøt. Systemhimlingen gjør det enkelt å skifte ut rørene. Det vil si at funksjonskravet til utskiftbarhet er ivaretatt.

Selve røret inkludert skjøter er ikke lekkasjesikret, men rør med gjenge- eller loddeskjøt anses som relativt sikre og robuste skjøtesystemer. Trykktestede rørstrekk med slike skjøter kan i prinsippet sidestilles med heltrukne rør uten skjøter når det kommer til lekkasjesikkerhet. I tillegg vil en eventuell lekkasje på rørkoblingene i fordelerskapet stoppes automatisk av en lekkasjestopper.

Fig. 1. Næringsbygning uten våtrom – rør med gjenge- eller loddeskjøt. Kilde: SINTEF Byggforsk

Figur 2 viser en utskiftbar og delvis lekkasjesikker løsning for rør med mekaniske koplinger. Mekaniske skjøtesystemer krever stor grad av nøyaktighet ved montering. Derfor anbefaler SINTEF Byggforsk alltid å lekkasjesikre slike systemer. Mekaniske skjøtesystemer kan for eksempel lekkasjesikres ved at de plasseres i fordelerskap med lekkasjestopper, alternativt at rørskjøtene plasseres i rom med sluk. Ved lekkasje vil vannutstrømningen stoppes før det blir en skade.
Systemhimlingen gjør det også enkelt å skifte ut rørene. Det vil si at funksjonskravet til utskiftbarhet er ivaretatt.

Fig. 2. Næringsbygning uten våtrom – rør med mekaniske skjøtesystem. Kilde: SINTEF Byggforsk

Unngå byggskader

Det er fullt mulig å redusere omfanget av byggskader og prosjekteringsfeil i Norge, og dermed oppnå økt kvalitet og produktivitet. Kunnskap og kommunikasjon er sentrale stikkord. Systematisk kunn¬skapsformidling og erfaringstilbakeføring vil kunne gi samfunnsøkonomiske besparelser i milliardklassen. SINTEF Byggforsk ønsker med artikkelserien "Unngå byggskader" å fokusere på temaene byggkvalitet, byggskader og byggeprosess. Artikkelserien vil formidle råd om hvordan man sikrer bruk av riktige løsninger, materialer og konstruksjoner med Byggforskseriens anvisninger som fundament.

Byggforskserien – Byggenæringens kvalitetsnorm

Byggforskserien er en komplett kilde til byggetekniske løsninger, og inneholder tilrettelagte erfaringer og resultater fra SINTEF Byggforsks egen og byggenæringens praksis og forskning. Anvisningene tilfredsstiller funksjonskravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) – og er et sentralt verktøy for å sikre at norske bygninger utføres i samsvar med forskriftene. http://bks.byggforsk.no/

 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson