Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå byggskader med utbedring av avløpsrør

Rørforing
Eksempel på avløpsrør i støpejern før (t.h.) og etter relining (t.v.). Bildet til venstre er tatt etter rensing og påføring av nytt innvendig belegg. Foto: SINTEF Byggforsk
Mange norske bygg fra 1930-1960 har avløpsrør som har behov for utbedring. De siste årene har relining av innendørs avløpsrør blitt et godt alternativ til utskifting.

Metodikken er at de gamle rørene renses og påføres et nytt, vanntett sjikt inne i de eksisterende rørene. Relining er per dags dato kun brukt på avløpsrør, og er ikke en tilgjengelig rehabiliteringsmetode for vannrør.

Vurdering av utbedringsmetode

Skal man vurdere relining av avløpsrør som et alternativ til utskifting, bør det ses i sammenheng med tilstanden til vannrør og sluk. Det er ikke hensiktsmessig å utføre relining dersom øvrige installasjoner trenger full utskiftning i nærmeste framtid. Hvis f.eks. vannrørene må byttes innebær det ofte tunge bygningsmessige inngrep, og det kan da være gunstig å skifte vann- og avløpsrørene samtidig.


Fig. 2: Levetid for vann- og avløpsrør. Ill. SINTEF Byggforsk

Figur 2 illustrerer forskjellige scenario med tilstand på vann- og avløpsrør som en funksjon av alder. Når man vurderer utbedringsmetode er det viktig at man ser på forskjellige komponenter og vurderer i hvilken grad levetider harmonerer med hverandre. Ved tidspunkt [a] ser vi at avløpsrørene nærmer seg funksjonssvikt, mens vannrørene fortsatt er i god stand. På dette tidspunkt er relining en nærliggende metode for å opprettholde kvalitet. Når tidspunkt [b] nærmer seg er både vann- og avløpsrør klare for utbedring. Full utskifting er da en mer aktuell metode.

Relining og utskifting av avløpsrør blir ofte stilt opp mot hverandre. Disse to tiltakene representerer ytterpunktene med hensyn til omfang. Relining tar kun for seg avløpsrørene, og viderefører eksisterende løsning. Utskifting, som ofte inkluderer full våtromsrehabilitering, er betydelig mer omfattende. Ved vurdering av utbedringsmetode er det derfor viktig å skaffe seg oversikt over rørenes tilstand og vurdere økonomiske investeringer i et mer langsiktig perspektiv.

Utbedring ved relining (rørfôring)

Kort oppsummert kan man si at dersom svaret på følgene spørsmål er "ja", er relining et hensiktsmessig tiltak:

  • Er avløpsrørene i en tilstand som vil tåle renovering?
  • Har vannrør med samme føringsvei en forventet restlevetid på mer enn 20 år?
  • Har våtrom sluk med klemring og tettesjikt (membran)?

Tilstandsanalyse av vann- og avløpsrør

Første steg i en vurdering bør være å kartlegge tilstanden av byggets vann- og avløpsrør. Dette gjøres ved å ta ut stikkprøver og foreta nærmere undersøker av rørenes godstykkelse, grad av korrosjon og generell tilstand. Resultatene fra målingene gjør det mulig å estimere restlevetid.

Erfaring viser at når en installasjon har vært i bruk et visst antall år, vil sannsynligheten for funksjonssvikt eller lekkasje øke markant. I tillegg til alder varierer levetiden også med materialkvalitet, monteringsutførelse, vannkvalitet, vanntemperatur og bruksfrekvens.

Er sikkerheten mot fuktskader ivaretatt på badet?

Skader i baderom oppstår som regel på grunn av fukt. Vekst av mikroorganismer, maling som flasser i nærliggende rom eller skadede belegg er tegn på dette. Generelt har vannpåkjenningene på badet økt de siste tiårene. Vi dusjer hyppigere, mer langvarig og ofte direkte på flisene. Det er derfor viktig at tekniske løsninger er utført for å ivareta fukt- og vannskadesikkerheten.

-

Kontaktperson