Til hovedinnhold

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - fagfolks erfaringer første året

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - fagfolks erfaringer første året

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Dette er den første rapporten fra evalueringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus, som ble innført i januar 2019. Rapporten ser på ansatte fagfolks erfaringer med pakkeforløp første året, knyttet til mål om mer brukermedvirkning, sammenhengende og koordinerte pasientforløp og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner. Videre på erfaringer knyttet til hvordan pakkeforløp påvirker tidsbruk i utredning, behandling og andre oppgaver, samt erfaringer knyttet til implementering, herunder registreringspraksis og forløpskoordinatorrollen. Til slutt ser rapporten på kommunenes rolle. Data er samlet inn i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. I spesialisthelsetjenesten ble det høsten 2019 gjort en kvalitativ undersøkelse med besøk og intervjuer i 18 enheter fordelt på de tre tjenesteområdene (psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Deretter ble det gjort en nasjonal spørreundersøkelse i alle helseforetak og private med avtale. Begge undersøkelsene er rettet mot seksjonsledere, behandlere og forløpskoordinatorer. Den kvalitative studien inkluderte også miljøpersonell. Når det gjelder kommunenes erfaringer med pakkeforløp så langt, belyses dette med data fra SINTEF sin årlige kartlegging av ressursinnsats i psykisk helse- og rusarbeid for Helsedirektoratet (IS-24/8), samt en separat kartlegging gjort av Nasjonalt Senter for Psykisk Helsearbeid, NAPHA. I tillegg er det gjort intervjuer med ansatte og ledelse i psykisk helse og rus-enheter i to kommuner.
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
2020
Sted
Trondheim
Forlag
SINTEF
ISBN
978-82-14-06301-1
Eksterne ressurser