Til hovedinnhold
Norsk English

Fersk linefanget brosme som råstoff til filetproduksjon - Teknologikartlegging og produksjonsforsøk

Sammendrag

Brosme (Brosme brosme) er en bunnlevende torskefisk som lever i Atlanterhavet, i vest langs Amerikas kyst og i øst langs Norgeskysten samt mellom Irland og Island. Gjennom særlig line-, garn- og trålfiske fanges brosme som bifangst. Brosme benyttes i dag hovedsakelig som råvare til produksjon av tørrfisk og saltfisk, men det er et mål om å øke verdiskapningen fra arten. Målet for prosjektet har vært å kartlegge potensialet for å benytte fersk brosme fra lineflåten som råstoff til filetproduksjon. I denne rapporten presenteres resultater fra teknologikartlegging og produksjonsforsøk. Uttesting av Baader filetmaskin og Baader skinnemaskin viste at maskinene fungerte bra for filetering og skinning av linefanget, iset, sløyd hodekappet brosme og at utbytte var sammenlignbart med andre hvitfiskarter. Kveis er tidligere rapportert som en utfordring på konvensjonelle produkter av brosme. Det ble observert kveis i 91% av fisken som inngikk i denne studien, og hovedandelen av fisken hadde fra en til fire kveis. Disse var lett synlige og enkle å fjerne, så kveis ble ikke vurdert å være en begrensende faktor i dette forsøket. I videre studier bør en se på løsninger for maskinell kutting av loins fra filet og gjennomføre en større kartlegging av kveis i brosme til filetproduksjon.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901728

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2022

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-14-07918-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin