Til hovedinnhold
Norsk English

GJENREIST Oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord

Sammendrag

GJENREIST er et toåring prosjekt finansiert av Den Norske Stats Husbank. I tillegg bidrar Riksantikvaren, Troms og Finnmark Fylkeskommuner, Gjenreisingsmuseet, Norsk Folkemuseum, Varanger Museum og Universitetet i Tromsø med egeninnsats som medlemmer av referansegruppa for prosjektet.
Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. De sentrale myndighetene ønsket å modernisere Nord‐Troms og Finnmark ved gjenoppbyggingen. Husene er historiske vitnesbyrd fra gjenreisingstiden og gjenspeiler ideer fra sentrale myndigheter og arkitekter i kombinasjon med lokale byggetradisjoner. Det er et økende fokus på gjenreisingshusenes kulturhistoriske verdi, og det er et uttrykt mål for både lokale og nasjonale kulturvernmyndigheter å ta vare på og formidle gjenreisingshusenes historie for nåværende og framtidige generasjoner.
Dette prosjektet skal bidra til at det å ta vare på gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark kan kombineres med å oppgradere til dagens nivå for energieffektivitet og universell utforming. Lokale og nasjonale aktører innen kulturminnevern og byggeskikk deltar i en referansegruppe der utfordringer og løsninger skal diskuteres. Prosjektet skal utvikle eksempler og løsninger som oppsummeres og presenteres i en veileder. Underveis vil det bli avholdt tre møter, der det siste møtet vil være et åpent seminar der vi vil oppsummere og presentere resultater fra prosjektet. Kunnskap fra prosjektet skal spres til de deler av byggenæringen som arbeider med vedlikehold, rehabilitering og oppgradering gjennom dette siste seminaret, samt gjennom medieoppslag og artikler underveis.
Neste fase i prosjektet vil omfatte oppgradering av ett eller to demo‐hus. Søknad om finansiering vil bli utarbeidet i 2017/2018. Planen er at ett demo‐hus skal oppgraderes i samarbeid med en lokal arkitekt og et lokalt byggmesterfirma og/eller ett demo‐hus skal oppgraderes i samarbeid med VG skole og evt. en lokal arkitekt. Formidling av kunnskap kan derfor i neste fase brukes i undervisningen på VG skole byggfag mm.

GJENREIST skal gjennom samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale bygningsvernaktører stimulere til at det utvikles gode løsninger for fremtidig oppgradering, samt inspirere lokal byggenæring og lokale huseiere til å benytte veilederen når gjenreisingsbebyggelsen skal oppgraderes.

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Oppdragsgiver

  • Husbanken / 16/5719

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner

År

2017

Vis denne publikasjonen hos Cristin