Oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord

GJENREIST er et toåring prosjekt finansiert av Den Norske Stats Husbank. I tillegg bidrar Riksantikvaren, Troms og Finnmark Fylkeskommuner, Gjenreisingsmuseet, Norsk Folkemuseum, Varanger Museum og Universitetet i Tromsø med egeninnsats som medlemmer av referansegruppa for prosjektet.

Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. De sentrale myndighetene ønsket å modernisere Nord‐Troms og Finnmark ved gjenoppbyggingen. Husene er historiske vitnesbyrd fra gjenreisingstiden og gjenspeiler ideer fra sentrale myndigheter og arkitekter i kombinasjon med lokale byggetradisjoner. Det er et økende fokus på gjenreisingshusenes kulturhistoriske verdi, og det er et uttrykt mål for både lokale og nasjonale kulturvernmyndigheter å ta vare på og formidle gjenreisingshusenes historie for nåværende og framtidige generasjoner.

Dette prosjektet skal bidra til at det å ta vare på gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark kan kombineres med å oppgradere til dagens nivå for energieffektivitet og universell utforming. Lokale og nasjonale aktører innen kulturminnevern og byggeskikk deltar i en referansegruppe der utfordringer og løsninger skal diskuteres. Prosjektet skal utvikle eksempler og løsninger som oppsummeres og presenteres i en veileder. Underveis vil det bli avholdt tre møter, der det siste møtet vil være et åpent seminar der vi vil oppsummere og presentere resultater fra prosjektet. Kunnskap fra prosjektet skal spres til de deler av byggenæringen som arbeider med vedlikehold, rehabilitering og oppgradering gjennom dette siste seminaret, samt gjennom medieoppslag og artikler underveis.

Foto: Gjenreisingsmuseet
Gjenreisingshus i Karlebotn, Varanger. Foto: Gjenreisingsmuseet

GJENREIST skal gjennom samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale bygningsvernaktører stimulere til at det utvikles gode løsninger for fremtidig oppgradering, samt inspirere lokal byggenæring og lokale huseiere til å benytte veilederen når gjenreisingsbebyggelsen skal oppgraderes.


Seminar

Det ble arrangert et åpent seminar 6. september 2018 i Gjenreisningsmuseet i Hammerfest .
Innleggene fra seminaret kan du laste ned fra programsida.


Målgruppe

  • Boligeiere som har et gjenreisingshus som de ønsker å oppgradere til dagens standard, eller har behov for vedlikehold eller ønsker rehabilitering til opprinnelig byggeskikk.
  • Byggmestere som rehabiliterer og oppgraderer gjenreisingshus.
  • Arkitekter som tegner ombygging og tilbygging av gjenreisingshus.
  • Videregående skole, elever og lærere, fra tømrerlinjen som vil oppgradere et hus i praksis.
  • Elever fra medielinjen som vil følge prosjektet og formidle resultatene. Et gjenreisingshus som demo‐hus vil både gi viktig teknisk kunnskap til elevene og vil samtidig gi kunnskap om lokal historie.

Bor du i et gjenreisingshus?

Planlegger du en omfattende oppgradering av huset ditt? Vil du ha hjelp til å se på muligheter for å redusere energibruken, øke bokvaliteten og ivareta gjenreisingsarkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi? Les mer om hvordan i rapporten, som kommer ca. 1. november. Rapporten kan lastes ned gratis fra SINTEF Bokhandel.

Gjenreisingsbyen Hammerfest. Foto: O. Kvivesen/ Gjenreisingsmuseet i Hammerfest

Hovedmål

Utvikle eksempler og løsninger for oppgradering av gjenreisingshus med utgangspunkt i typiske eksempel‐hus (første fase) og for ett eller to demo���hus (andre fase). Både tekniske løsninger for redusert energibruk og arkitektoniske løsninger for økte bokvaliteter, universell utforming og hensyn til byggeskikken fra gjenreisningstiden skal inkluderes.

Delmål

Vurdere hva som er økonomisk mulig og/eller lønnsomt for boligeiere og hva som er interessante forretningspotensial for byggmestere og arkitekter.Bruke kunnskapen i undervisning på VG skole tømrerfag, evt. mediefag og andre fag.Spre kunnskapen til den delen av byggenæringen som jobber med vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av boliger og andre bygninger med kulturhistorisk verdi.

Prosjektbeskrivelse

Les hele prosjektbeskrivelsen her.

Kontakt

Solvår Irene Wågø

Forskningsleder
+47 92 48 30 60
Navn
Solvår Irene Wågø
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 92 48 30 60
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Anne G Lien

Seniorforsker
+47 97 75 79 30
Navn
Anne G Lien
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 97 75 79 30
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Kristian Stenerud Skeie

Forsker
+47 47 63 25 66
Navn
Kristian Stenerud Skeie
Tittel
Forsker
Telefon
+47 47 63 25 66
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS