Til hovedinnhold
Norsk English

Kraftledninger, værpåkjenninger og forsyningssikkerhet

Sammendrag

Dette prosjektet har fokusert på kraftledninger og værpåkjenninger i relasjon til forsyningssikkerhet. Dimensjonering av kraftledninger og risiko- og sårbarhetsanalyser er sentrale elementer i dette. Aktivitetene i prosjektet er basert på gjennomgang av litteratur, innsamlet informasjon fra et utvalg nettselskap og arbeidsmøter hvor eksperter har vært samlet for å diskutere problemstillingene.Kraftledningene er spesielt utsatt for værpåkjenninger, der vind, snø/is og torden dominerer mht feil og driftsforstyrrelser. En målsetting i prosjektet har vært å sammenstille data om værpåkjenninger og feil med tilstandsdata og informasjon om vedlikehold. Responsen fra nettselskapene har imidlertid vært lav. De nye forskriftskravene mht mekanisk dimensjonering av kraftledninger basert på risikovurderinger og et generelt krav til returtid for klimalaster på 150 år, anses ikke å medføre vesentlige endringer fra dagens praksis. Differensieringen vil imidlertid kunne øke pga muligheter til å velge beste løsning ut fra stedlige forhold. Dette stiller økte krav til kompetanse hos de som utfører dimensjoneringen.Det er foretatt en gjennomgang av ROS-analyser fra 13 nettselskap. Analysene viser stor variasjon i form og innhold, og dette gjør dem lite sammenliknbare. NVE bør vurdere om det skal stilles krav til standardisert dokumentasjon. Arbeidet med ROS-analyser har ført til økt bevissthet om risiko generelt i selskapene. Gjennomgangen indikerer at forsyningssikkerhet og vurdering av ekstraordinære situasjoner bør vektlegges bedre, og veiledningen bør forbedres på disse områdene.I rapporten beskrives også forskningsutfordringer knyttet til sårbarhet i kraftnett. En hovedutfordring er å vite hvilken tilstand kraftnettet er i, og hvordan sårbarheten utvikler seg. Det anbefales å utvikle indikatorer og metodikk som kan brukes til å overvåke og klassifisere sårbarhet i kraftnett og til å fastlegge dagens og fremtidig nivå på forsyningssikkerheten, herunder hvilke data som trengs.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2008

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6611

ISBN

9788259433466

Vis denne publikasjonen hos Cristin