Til hovedinnhold

Oppfølging av helsetjenester ved livets slutt

Oppfølging av helsetjenester ved livets slutt

Formålet med prosjektet er å beskrive bruken av helse- og omsorgstjenester, og tilhørende kostnader i de siste leveårene, og å identifisere faktorer som påvirker forbruksmønsteret både på individ- og systemnivå.  Forutsetningene for kvalitativ god terminalomsorg utenfor sykehus er også et sentralt forskningsspørsmål i prosjektet.

Oppfølging av helsetjenester ved livets slutt
Oppfølging av helsetjenester ved livets slutt

Rundt 40 000 personer dør i Norge hvert år. Om lag 80 prosent av disse er over 70 år og 60 prosent er over 80 år når de dør. Generelt øker bruken av helsetjenester i de siste leveårene. Sett i sammenheng med endringer i alderssammensetningen i de kommende ti-årene, med økende antall eldre, innebærer dette utfordringer for helsetjenesten. Kjennskap til forbruksmønster av helsetjenester i siste leveår, og tilhørende kostnader, er derfor høyst relevant for tjenestetilbydere, helsepersonell og helsemyndigheter når det gjelder dimensjonering og utforming av fremtidens helsetjenester.

Større vektlegging av desentraliserte tjenester er utviklingstrekk som ses både internasjonalt og i Norge, og dette er en av hovedpilarene i Samhandlingsreformen. Å legge til rette for gode tjenester i livets sluttfase er en viktig del av dette bildet. Trenden i de senere år har vært at en stadig større andel dør utenfor sykehus. Hva styrer denne trenden? Er det vesentlige forskjeller i bruken av tjenester i de siste leveårene for de søm dør i og utenfor sykehus? Er forskjeller i forbruksmønster i de siste leveårene i første rekke knyttet til til kjennetegn ved pasientene eller kan observerte forskjeller knyttes til forskjeller i etterspørsel- og tilbudsforhold i helse- og omsorgstjenesten? Er omsorg i livets sluttfase utenfor sykehus i tråd med pasientenes ønsker og er kommunene rustet til å gi kvalitativt gode tjenester? Vil forskyvning i ansvar og oppgaver fra sykehus til kommunene bidra til å redusere de samlede kostnadene til helsetjenester knyttet til de siste leveår? Et godt kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å svare på disse spørsmålene.

Prosjektet vil bidra til denne kunnskapsoppbyggingen gjennom kvantitative analyser av data fra sentrale helseregistre og gjennom kvalitative analyser basert på data som innhentes gjennom intervju med pårørende og helsepersonell i tre kommuner og survey blant helsepersonell i et større utvalg av kommuner.

 

Prosjektnr.: 102001024

Publisert 29. april 2013
Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2018

EAPC Blog
(The Blog of the European Association for Palliative Care)

When demography and illness trumps policy: Why Norwegians continue to die in institutions