Til hovedinnhold

Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner

Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner

Sjøsikkerhet og operasjonell regularitet er kritiske faktorer ved vurdering av kvalitet til sjøtransport i forhold til andre transportmetoder. Dette gjelder både for person- og godstransport. Forståelse av underliggende årsaker for uønskede hendelser til sjøs, krav til fartøydesign og operativ egenskaper sammen med kompetanse til skipspersonell er tema som kompetanseforumet mener bør gis økt fokus.

Collage med skip

SINTEF Ocean har satt i gang et arbeid for å opprette et kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner.

Fokus og oppbygging

Hovedfokus for arbeidet i Kompetansesenteret er bedre tilbakeføring av operasjonell erfaring til forskning/utdanningsmiljø og industri som arbeider for risikoreduksjon ved gjennomføring av krevende fartøysoperasjoner.

Forumet vil i starten bygges opp gjennom et samarbeid i Trondheimsmiljøet. Interessenter er SINTEF Ocean, Institutt for marin teknikk (NTNU), Kongsberg Maritime Training & Advisory, Trondheim Havn og Norconsult. Det vil bli videre utviklet til et regionalt initiativ hvor SINTEF og NTNU vil trekke med seg sine miljøer i Ålesund. Etter en prøvetid på 1-2 år vil en se på en mer formell struktur for kunnskapsforumet – og da i en nasjonal sammenheng.

Temaområder

Fellesnevneren er krevende fartøysoperasjoner. Noe er felles for alle typer fartøy, mens de enkelte fartøystypene kan ha spesifikke utfordringer knyttet til operasjoner innenfor geografisk avgrensede områder eller knyttet til spesielle typer arbeidsoppgaver.

Innledningsvis vil man jobbe med generelle utfordringer omkring skips manøveregenskaper og områdespesifikke/operasjonsrelaterte problemstillinger for forskjellige fartøystyper.

Aktuelle tema kan være:

 • Skipsdesign og manøverkarakteristikker
 • Dokumentasjon av manøveregenskaper (IMO krav og selskapsspesifikke krav)
 • Operasjonelle utfordringer for forskjellige fartøystyper
  • Passasjerfartøy (fra mindre hurtigbåter via ferger til større cruiseskip)
  • Andre handelsfartøy (fra mindre kystfraktfartøy til store bulk/gass/containerskip)
  • Offshorefartøy
  • Fiske– og havbruksfartøy (innledningsvis for– og brønnbåter)
  • Slepebåter (havslep og nødslep)

Aktiviteter fremover vil legges ut under arrangementer

Kompetansesenterets deltagere:

Publisert torsdag 25. april 2019
Seniorrådgiver
+47 916 22 951

Prosjektvarighet

2018 - 2020

Arrangementer:
Som følge av COVID-19 pandemien vil det ikke bli gjennomført fysiske forummøter før høsten 2020. Vi vurderer å arrangere webmøter fram til da. Mer informasjon om dette kommer senere.

Tidligere arrangement:

Nov2018: Workshop 
- Juni2019: Dokumentasjon av skips manøveregenskaper
- Aug2019: Fartøysoperasjoner ved eksponerte havbruksanlegg
- Nov2019: Taubåtoperasjoner i havner og kystfarvann