Til hovedinnhold

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Psykisk helse- og rusarbeid utføres hovedsakelig i helse- og omsorgstjenesten, men også andre sektorer og tjenester i kommunen er involvert (Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, Helsedirektoratet 2014).

Foto: SINTEF

Resultat fra rapporten for 2019

Rapporten er et resultat av et forskningsprosjekt som SINTEF utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet. SINTEF har siden 2007 årlig samlet inn årsverkstall fra psykisk helsearbeid fra alle landets kommuner. I 2015 ble rapporteringen for kommunalt rusarbeid (IS-8) slått sammen med rapporteringen for kommunalt psykisk helsearbeid (IS-24). Den nye rapporteringen kalles IS-24/8 og dette er femte rapport i den nye serien. Perioden 2015-2019 er uten tidsseriebrudd i årsverksstatistikken.

Blant de viktigste temaene i årets rapport er resultat av Opptrappingsplan for rus (2016-2020) og innføring av pakkeforløp fra 2019. Nye tema er kjøp av bo- og omsorgstjenester fra private, interkommunalt samarbeid og nye spørsmål knyttet til oppfølging av eldre, samt en mer detaljert kartlegging av tilbudene fra de nasjonale kompetansesentrene.

Alle kommunene har levert informasjon om antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid i 2019. Fra 2018 til 2019 rapporteres det om en vekst i årsverkene på 3,2 prosent, fordelt på 5,9 prosent økning i tjenester til barn og unge og 2,5 prosent økning i tjenester til voksne. Når vi tar hensyn til befolkningsutviklingen, beregner vi en økning fra 30 til 31 årsverk pr.10 000 innbyggere både i tjenester til voksne og i tjenester rettet mot barn og unge.

Publisert 21. desember 2015
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2015 - 2022