Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Psykisk helse- og rusarbeid utføres hovedsakelig i helse- og omsorgstjenesten, men også andre sektorer og tjenester i kommunen er involvert (Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, Helsedirektoratet 2014).

Foto: SINTEF

Har du mottatt lenke på e-post for elektronisk rapportering av årsverk i psykisk helse og rusarbeid for 2019?

Her finner du oversikt over spørsmålene og et hjelpeskjema for å samle inn tall fra ulike enheter. Disse skjemaene skal IKKE fylles ut og sendes til SINTEF, men er kun ment som hjelp til utfylling av det elektroniske kartleggingsskjemaet.

 

Resultat fra rapporten for 2018

Fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne. Dette er den sterkeste årlige veksten vi har observert siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008.

Øvrige tema som behandles i rapporten for 2018 er: OP-rus, pakkeforløp psykisk helse og rus, oppfølgende virksomhet, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, arbeidstiltak, brukermedvirkning og brukerorientering, boligsituasjonen, nasjonale kvalitetsindikatorer, oppfølging av barn og unge, oppfølging av eldre, pårørende, samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten, selvmord, selvskading, vold og overgrep, organisering av psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, samt erfaring med kompetanse- og ressurssenter for psykisk helse og rus. For de fleste temaene presenteres resultater på nasjonalt nivå, fylkesnivå og etter kommunestørrelse. For relevante tema presenteres også resultater fra kommunene gruppert etter helseforetaksområde.

Publisert 21. desember 2015
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2015 - 2022