Til hovedinnhold

Evaluering og utvikling av Blå Kors-konseptene Barnas Stasjon og Kompasset

Evaluering og utvikling av Blå Kors-konseptene Barnas Stasjon og Kompasset

Hvordan virker tilbudene til sårbare barn og familier, og hvordan skal Blå Kors navigere for å utvikle konseptene sine videre i framtida? Dette skal helsetjenesteforskere i SINTEF Digital bidra med å finne svar på.

Ill.: Oksana Kuzmina / Shutterstock

Blå Kors Barnas Stasjon jobber forebyggende og har flere tilbud rettet spesielt mot barn og unge og familier i sårbare livssituasjoner. Sårbare livssituasjoner kan handle om rus, psykiatri, ensomhet, lavinntekt eller andre forhold. Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud, og det kreves ingen henvisning for å bruke tilbudene der. Det finnes en Barnas Stasjon i ni norske byer, og her jobber det ansatte med høy fagkompetanse innen bl.a. familieterapi, rus og psykisk helse. Hos Barnas Stasjon er barnets perspektiv utgangspunktet, men arbeidet er rettet både mot foreldrene og barnet. Familiene får individuelt tilpassede tilbud, og kan følges over lang tid. Aktiviteter som bedrer samspillet mellom barn og foreldre står sentralt i arbeidet. I dette prosjektet evalueres Barnas Stasjon høsten 2020 og i begynnelsen av 2021. Evalueringen skal undersøke hvilke erfaringer og opplevelser brukere, ansatte, ledere og samarbeidspartnere har med de ulike tjenestene som tilbys fra Barnas Stasjon – mer spesifikt hvilken opplevd virkning tilbudet har, og hvordan ulik tilknytning til kommunale tjenester innvirker på tilbudet. 

I tillegg gjennomfører vi en dokumentanalyse for Blå Kors, der formålet er å blant annet identifisere politiske føringer, policy og aktuell kunnskap om brukergruppen og tiltak og tilbud for denne. Hensikten med dokumentanalysen er å få kunnskap om hvordan de to konseptene Barnas Stasjon og Kompasset kan utvikles i framtida, og hvordan man kan få tiltak til å virke for målgruppene.

Blå Kors Barnas Stasjon: Tilbudet gir helhetlig og gratis støtte til familier i sårbare livssituasjoner med barn i alderen 0-12 år. Det tilbys blant annet veiledning, måltider, gruppetilbud og kurs.

Blå Kors Kompasset: Tilbudet er for pårørende mellom 14 og 35 år, som vokser opp i – eller har vokst opp i – et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer. Det tilbys råd, veiledning og terapi.

Publisert mandag 17. august 2020
Seniorforsker
412 31 132

Prosjektvarighet

2020 - 2021